Informácie o nás

Sme občianske združenie ktoré pracuje na princípe dobrovoľnosti a väčšinu z nás spája problém ochorenia, ktoré máme my, naši príbuzní, priatelia a členovia našich rodín.      

Základná organizácia ZDS DIASABI Sabinov

                                                             

       Založená dňa 30.09.2014       Počet členov: 70

 

Mgr. Marko Urdzik,  urdzik@centrum.sk, 0907534441  - predseda ZO ZDS DIASABI Sabinov

Bc. Marta Ivanko-Macejová, diasabi@centrum.sk, 0902 624 023 - podpredsedníčka ZO ZDS DIASABI Sabinov, vybavuje korešpodenciu a dokumentáciu

Antónia Varšová,  0911 133 637 - pokladníčka ZO ZDS DIASABI Sabinov

 

členovia výboru ZO ZDS DIASABI Sabinov:

 

Michal Uhlár

Vladimír Štofaník

Ružena Štofaníková - kontrolórka


Zväz diabetikov Slovenska  - ZDS je občianske združenie, charitatívna a humanitná organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou  diabetes mellittus, ich priaznivcov a rodičov detí s diabetes mellittus, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania.

ZDS pôsobí a svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky.

 

Sabinovský okres leží v srdci Prešovského kraja. Má rozlohu 545,45 km², žije tu 58 721 obyvateľov. Jeho administratívne centrum, mesto Sabinov, kde v súčasnosti žije 12 704 obyvateľov. Mesto bolo už 13. storočí vyspelou kráľovskou dŕžavou. Prvá písomná zmienka o meste na brehu Torysy pochádza z roku 1248.

Lipany sú druhým mestom  okresu Sabinov. V súčasnosti v Lipanoch žije 6 454 obyvateľov a v spádovej oblasti 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotoryšského regiónu.

                Poslaním Zväzu diabetikov Slovenska je združovať, preto aj diabetici žijúci v regióne Sabinova a Lipian založili dňa 30. septembra 2014 ZO ZDS v Sabinove pod názvom DIASABI.

                Členská základňa sa rýchle rozrastala a to aj hlavne zásluhou vedenia diabetologickej ambulancie v Sabinove. Na Ustanovujúcej členskej schôdzi, na ktorej prítomní súhlasne vyjadrili ochotu spoločne sa stretávať, riešiť problémy súvisiace s ochorením, učiť sa žiť s ním a spoločne zdieľať dni strávené v prírode, alebo v klube.

                Výbor, pod vedením pána Mgr. Marka Urdzíka pripravil na tento rok zaujímavý Plán práce. Základnou cieľom ZO DIASABI je vzdelávať svojich členov, aby o svojej chorobe mali rozsiahle poznatky, vedeli správne reagovať na rôzne situácie, ktoré život s diabetom prináša. Chceme, aby naši členovia, diabetici aj nediabetici spoznali, že im ich choroba neprináša len starosti, ale že ich život môže byť plnohodnotný, porovnateľný so zdravými ľuďmi. Našou snahou bude organizovať spoločné aktivity v prírode, spoločenské podujatia, výstavky a propagáciu ZO ZDS a jej aktivity medzi zdravou populáciou. Tým, hlavne chceme zapojiť do edukácie a zbierania informácii o cukrovke mladých ľudí, príbuzných a priateľov diabetikov s cieľom predchádzania ochorenia alebo jej včasného diagnostikovania a následného liečenia.

                Naše zámery priniesli už svoje ovocie. Prvá edukačná prednáška mala veľký úspech v radoch poslucháčov-členov a tiež z radov členov Klubu seniorov. Téma  prednášky Diabetes zaujala prítomných natoľko, že sa rozprúdila "hodina otázok a odpovedí", ktorá nás utvrdila, že začatá cesta je správna.

                V rámci svetového Pochodu proti diabetu sme zorganizovali prechádzku, počas ktorej sme navštívili našich členov v Lipanoch. Po výdatnej prechádzke Vianočnými trhmi sme zotrvali v družnej zábave v Klube seniorov. Okrem toho, že sme poukázali na to, že pohybové aktivity sú pre liečbu ochorenia dôležité, spojili sme posedenie s výstavkou a ochutnávkou dia-kapustnice a dia-pečiva, ktoré pripravili členky ZO DIASABI. Potešili sme sa prítomnosti nediabetikov, ktorí sa pochvalne vyjadrili o výstavke a ochutnávke jedál. Presvedčili sa, že aj diabetická strava chutí rovnako dobre.

                V začatej ceste chceme pokračovať, utvrdili sme sa, že naša práca má zmysel, aktivitami sme zaujali členov i nečlenov zväzu, chorých i zdravých. Hlavným dôrazom naďalej bude edukácia, ktorá bude zahŕňať prednášky, samovzdelávanie ponukou odborných časopisov, výstavky jedál, kompenzačných pomôcok,  uskutočnením burzy skúseností z liečby choroby a jej komplikácií. Samozrejme nezabudneme na oddychové aktivity v rámci ZO aj ZDS, prechádzky, rekondičné pobyty, a iné aktivity, ktoré nám spríjemnia život s diabetom.

 

                ZO ZDS DIASABI Sabinov                     

Správa o činnosti za rok 2016

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 67.  Počet členov počas roka sa mení, hlásia sa nám noví členovia, ale aj tak sa  členská základňa  zmenšila o 13 členov, z toho 3 úmrtia, 2 na vlastnú žiadosť a 9 uznesením VČS   sme zrušili členstvo podľa  Hlavy II., článku 3, bodu 6, písmena d – za neplatenie členských príspevkov.

Na začiatku roku 2016 sme evidovali 68 členov, prihlásili sa 12 noví členovia, úbytok bol 13 členov ku konci roku 2016 je stav členskej základne 67 členov.

Máme radosť z každej novej doručenej prihlášky za člena, ale s členstvom vznikajú nielen nároky, ale aj povinnosti. Musíme sa žiaľ rozlúčiť s členmi, ktorí si neplnia základnú povinnosť – platenie členských príspevkov.

Členmi ZO ZDS DIASABI sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 5-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  vzdelávanie a relax,  tým  pomáha  členom zvládať  ich ochorenie, vzdelávať   širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne edukovaný, dokáže bojovať  a zvíťaziť nad svojou  chorobou.

Naša práca spočíva v združovaní diabetikov a ich vzdelávaním. Heslo,  Viac vedieť = lepšie žiť je pre nás základom všetkých aktivít.

Plán práce zahŕňa edukáciu  a relax, rekondičné pobyty, pohybové aktivity.

V roku 2016 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 35 členov z celkového počtu 64 členov a 10 nečlenov.

 

Edukačné stretnutie – marec 2016

 Téma:  1. Význam minerálov a vitamínov v strave diabetika – PhamDr. Vojtková I.

             2. Komplikácie diabetu - MUDr. Merčiaková M.

Veľmi podnetné stretnutie, ktorého výsledkom bola bohatá diskusia, ktorej pokračovaním boli otázky, ktoré účastníci stretnutia poslali do časopisov DiaSpektrum a Diabetik. Odpovede boli zverejnené v spomínaných periodikách.

 

Edukačné stretnutie –  apríl 2016

Téme:  1. Nové metódy liečby ortopedických ochorení- RNDr. Kubeš M., Csc.

            2.  Hojenie rán - prípravky urýchľujúce hojenie a regeneráciu- RNDr. Kubeš M., Csc.

Na prednáškach sme sa mohli zoznámiť s metódami liečby ortopedických ochorení a vyskúšať prípravky na hojenie rán zakúpením mastí a gélov.

Edukačné stretnutie – jún 2016

Téma:      1. domáce ošetrenie nechtov nôh a chodidiel - Zuzana Myšíková Černá
                2. voľba správnej ortopedickej obuvi a korekčných prvkov, ponožiek -    Zuzana Myšíková Černá
                3. podologická prax - Zuzana Myšíková Černá

Na pozvanie výboru ZO ZDS DIASABI nás navštívila p. Zuzana Myšíková Černá, odborníčka na podológiu. Okrem prednášky o domácom ošetrovaní chodidiel v prevencii  diabetickej nohy a prezentácie ošetrenia už rozvinutého ochorenia, mohli  sme  si objednať rôzne druhy diabetickej obuvi.

DIA DEŇ Sabinov 15.11.2016- „Zastavme epidémiu diabetu“

Téma: 1. Cukrovka –áno vs nie? – prezentácia

            2. Význam inzulínovej pumpy v kompenzácii diabetu – Mgr. Fritzová,  Medtronic

            3.  Správne ošetrenie chodidiel, nechtov nôh - Mgr. Argalássyiová

            4.  Alternatívna medicína – p. Lunterová

            5.  Zdravá výživa – predchádzanie civilizačných chorôb –Mgr. Durkáčová

            6.  Meranie glykémie – p. Varšová

            7.  Meranie krvného tlaku – p. Štofaníková

Prezentácie:   Zdravej výživy

                       Produktov alternatívnej medicíny

                       Ošetrovania nôh

             8. Tombola

             9. Občervtvenie

            10. Diskusia

            11. Záver

 

Podujatie  sa konalo v KC NA Korze v Sabinove. Zúčastnili sa ho diabetici i nediabetici.  Z celkového počtu 46 meraní sme zaznamenali zvýšenú glykémiu u 4 nediabetikov a zvýšené hodnoty krvného tlaku u 3 nediabetikov. Bolo im doporučené navštíviť svojho všeobecného lekára.

Podujatie malo veľmi dobrý dojem na zúčastnených, čo prejavili v dlhotrvajúcej diskusii a následne poďakovaním za skvelé podujatie. Veľmi dobré hodnotenie podujatia sme dostali od poslankyne MZ s. Mgr. Lucie Mihokovej. Správa z podujatia bola zverejnená na webovej stránke mesta Sabinov.

Na základe vyjadrení našich členov i hostí, činnosť ZO ZDS DIASABI je prospešná, spĺňa svoj cieľ, vyučuje, pomáha, radí.

Propagujeme časopis Diabetik, v súčasnosti máme 18 predplatiteľov, okrem tohto časopisu môže sa verejnosť dozvedieť o Diabete z našej webovej stránky, www.diasabi.sk.  Verejnosť informujeme o našich aktivitách ale aj upozorňujeme na zaujímavosti zverejnené na webe.

Prispievame do časopisu Diabetik , miestneho periodika  Sabinovský mesačník a periodika mesta Lipany.

 

Zapájame sa do aktivít ZDS, pán predseda sa zúčastňuje Valného zasadania, naši členovia boli účastníkmi  Diabetologického dňa v Košiciach.

Touto cestou chceme poďakovať Ústrediu ZDS za pridelenie 8 poukazov na rekondičný pobyt.

Naši členovia strávili týždeň v nádhernej prírode Liptovského Jána, zúčastnili sa zaujímavých edukácií, liečebné procedúry, prechádzky a zábava blahodarne pôsobili na zlepšenie ich zdravotného stavu.

Veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť poskytnúť oddych viacerým našim členom.

 

Našu činnosť financujeme z členských príspevkov a dotáciou MsÚ Sabinov. Dotáciu sme použili na propagáciu ZO ZDS DIASABI.

 

Medzinárodný deň diabetu si pripomíname organizovaním Pochodu proti diabetu. Aj tento rok sme túto peknú aktivitu zorganizovali a uskutočnili v Lipanoch. Prípravný výbor venoval veľkú pozornosť príprave tohto podujatia, či už vytýčením trasy pochodu, prípravou programu vzájomnej výmeny skúseností  členov,  prípravou vianočnej tabule podľa regionálnych zvyklostí a hlavne dobrou pohodou.

 

Ďakujem výboru ZO ZDS za prípravu všetkých aktivít, členom zapojených do realizácie a všetkým, ktorí sa pravidelne sa zúčastňovali na aktivitách, ocenili naše snaženie, ale ukázali aj na nedostatky.

 

V Sabinove 12.1.2017

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI