Vážení priatelia,

Máte aj Vy pocit, že máte nedostatok informácií a chcete spraviť niečo pre Vaše zdravie?

 • Chceli by ste aj Vy priložiť ruku k dielu?
 • Zaujíma vás naša činnosť?
 • Chcete sa o našej práci dozvedieť viac?

Tak neváhajte a príďte medzi nás !

Sme občianske združenie ktoré pracuje na princípe dobrovoľnosti a väčšinu z nás spája problém ochorenia, ktoré máme my, naši príbuzní, priatelia a členovia našich rodín.

Na čo je zameraná naša činnosť

 • Edukácia – vzdelávanie
 • Rekondičné pobyty
 • Informácie v oblasti sociálnej pomoci
 • Spoločné podujatia
 • Presadzovanie záujmov diabetikov
 • Spolupráca s firmami zaoberajúcimi sa výrobkami pre diabetikov

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska, DIASABI Sabinov

ZO ZDS DIASABI Sabinov

Správa o činnosti za rok 2018

Činnosť  ZO ZDS DIASABI sa riadila Plánom práce prijatom na Výročnej členskej schôdzi dňa 22.2.2018.

Tematicky aktivity môžeme rozdeliť na:

členské schôdze

edukačné prednášky

šport a zábava

rekondičné pobyty

účasť na aktivitách ZDS

propagácia v médiách

Okrem Výročnej členskej schôdze,  konanej vo februári 2018, ktorej úlohou bolo vyhodnotenie aktivít plánu práce, rozbor hospodárenia a kontrolnej činnosti a prijatia plánu práce a rozpočtu na rok 2018, v decembri 2018 sa konala členská schôdza zameraná na oboznámenie členov s pokynmi ZDS, výmenu členských preukazov, výber členského príspevku a objednávka časopisu Diabetik na rok 2019.

Edukačné prednášky, ktoré sú hlavnou náplňou našej práce sa tešia čoraz väčšej popularite našich členov. Rok 2018 bol bohatý na edukačnú činnosť. Okrem prednášok organizovaných ZO ZDS DIASABI mohli si naši členovia vypočuť hodnotné prednášky na DD v Liptovskom Mikuláši, rekondičnom pobyte v Demänovskej doline.

V rámci edukácie spolupracujeme so zdravotnými poisťovňami v rámci programov poradenstvo diabetikom, medicínskymi reprezentantmi firiem poskytujúcich vzdelávaciu činnosť, informačnú službu pomocou zasielania edukačných materiálov napr. tabuľka sacharidové jednotky a pod. V tejto oblasti by sme prijali aj inováciu edukačných prednášok, ktoré sú viac zamerané na výživu diabetika. Máme  veľmi dobrú spoluprácu s oblastnou edukačnou sestrou p. Bc. Vierou Ignácovou, regionálnymi lekármi MUDr. Merčiakovou, MUDr.  Popovcom, diabetologickou sestrou p. Huspeninovou a vedúcou oddelenia ÚPSVaR Mgr. Hrabčákovou.

Vyvrcholením našej práce v tejto oblasti je Dia Deň, ktorý sa konal už bol štvrtý od založenia našej ZO DIASABI. Tento rok sa konal v Lipanoch v októbri 2018. Podujatie podporili mesto Lipany a mnohí sponzori, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Okrem hodnotných prednášok o výžive, stravovaní, režime diabetika, poškodení očí vplyvom diabetu, používaní  výživových produktov na zmiernenie komplikácií cukrovky, merania krvného tlaku, cholesterolu, glykémií účastníci podujatia si mohli vyskúšať a ochutnať prípravky prezentovaných firiem, napr. dať si vyhotoviť zdravotnú obuv, ochutnať prírodné šťavy na báze produktov arónie, cvikly, či bio jogurty.

Šport  a zábava patria k základom duševného aj fyzického zdravia, čo o diabetikoch platí dvojnásobne. Už druhý rok organizujeme Bowlingový turnaj, ktorý sa teší ohromnému záujmu našich členov. Ďalšou aktivitou, kde prezentujeme dôležitosť pohybu sú už tradičné Pochody proti diabetu, ktorých poslaním je niel pohyb ale hlavne upozornenie verejnosti na nebezpečenstvo rastúceho počtu diabetikov.

Mikulášske posedenia s „bazárom výmeny skúseností“, prezentácií vlastných „spôsobov liečby“, prezentácii pripravených dobrôt podľa receptov Varíme diabetikom, je spestrením našej činnosti.

Rekondičné pobyty organizované ZDS sa stali obľúbenou formou rekreácie a relaxu aj u nás. V roku 2018 sa odrekreovalo 15 členov v dvoch turnusoch. Tento počet by bol aj vyšší, keby ústredie akceptovalo prihlášky na jarné a letné turnusy aj z našej ZO, mnohí zrušili svoj záujem po presunutí na predposledný jesenný termín, čo sa deje už viac rokov. Tak ako bolo aj na pobyte povedané, radi by sme zmenili miesto pobytu, lebo jeseň v horách, keď nepraje počasie nie je veľkým lákadlom, aj ponuka procedúr je obmedzená v porovnaní s Liptovským Jánom.

Každoročne niekoľko členov sa zúčastní na DD organizovaných ZDS, rok 2018 bol v tejto oblasti početný účasťou. DD v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnilo 22 členov, účastníkov spoločného zájazdu, a dvaja členovia boli v Banskej Bystrici na Festivale diabetu, pán predseda Mgr. Urdzík je prítomný na VZ predsedov ZO. Rok 2018 bol pre nás aj v tejto oblasti mimoriadny, lebo sme privítali pána prezidenta ZDS Mgr.Ing. Borovku na našom Dia Dni v Lipanoch.

Naša činnosť je zdokumentovaná na stránke https://diasabi-sk.webnode.sk/ , v časopise DiaSpektrum nám vyšli dva články a v časopise Diabetik tri príspevky. Pravidelne verejnosť informujeme o našich aktivitách v regionálnej tlači, Mesačník Sabinov, Aktuality radnice Lipany. Naše príspevky sú pozvánkami na niektoré podujatia, ale aj správy z podujatí. Pozvánku na Dia Deň sme uverejnili v živom vstupe RTVS, rádio Regina.

Začali sme aj spoluprácu s JDS Šarišské Michaľany a Pečovská Nová Ves. Podieľali sme sa na príprave Deň zdravia zabezpečením prednášajúcich a meraním. V tejto činnosti budeme aj naďalej pokračovať.

V Sabinove 8.1.2018             

Vypracoval: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI


-----------------------------------------------------------------------------------------------

            

     ZO ZDS DIASABI Sabinov                     

Správa o činnosti za rok 2017

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 66.  Počet členov počas roka sa mení, hlásia sa nám noví  členovia, ale aj tak sa  členská základňa  zmenšila o 7 členov, 3 na vlastnú žiadosť a 4 členom  uznesením VČS   sme zrušili členstvo podľa  Hlavy II., článku 3, bodu 6, písmena d – za neplatenie členských príspevkov.

Na začiatku roku 2017 sme evidovali 67 členov, prihlásili sa 6 noví členovia, úbytok bol  7 členov na začiatku roku 2018 je stav členskej základne 66 členov.

Členmi ZO ZDS DIASABI sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 5-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  vzdelávanie a relax,  tým  pomáha  členom zvládať  ich ochorenie, vzdelávať   širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne vzdelaný v tejto problematike, dokáže bojovať  a víťaziť nad svojou  chorobou.

Naša práca spočíva v združovaní diabetikov a ich vzdelávaním v oblasti zdravotníckej a sociálnej. Plán práce zahŕňa edukáciu  a relax, rekondičné pobyty, pohybové aktivity.

V roku 2017 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 30 členov

Edukácia je neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetu  Pod týmto pojmom sa rozumie výchovu a vzdelávanie.. Cieľom edukácie je získať a potom udržať chorého (diabetika) v úlohe aktívneho a konštruktívneho spolutvorcu liečby. Efektívna edukácia diabetikovi pomáha zaujať správny postoj k jeho síce nevyliečiteľnej, ale predsa dobre kompenzovateľnej chorobe. To znamená, nie len byť informovaný, no najmä informácie prenášať do konkrétnej  starostlivosti o diabetika. V roku 2017 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 30 členov

Edukačné stretnutie –  február 2017

 1. Na čom mám nárok ? MUDr. Merčiaková M.

Obsahom prednášky boli informácie o zdravotníckych pomôckach, na ktoré má diabetik nárok zo svojho zdravotného poistenia. .Veľmi podnetná prednáška, ktorej výsledkom bola bohatá diskusia.

Edukačné stretnutie –  apríl  2017

Téme:  Ochorenie srdca a diabetes – MUDr. Čorba,  Novartis  .Toto  stretnutie bolo určené diabetikom a nediabetikom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tomto zdravotnom probléme. Prednáška vyústila v bohatú diskusiu, ktorú ocenil aj sám prednášajúci a poslucháči dostali vyčerpávajúce odpovede na riešenie ich problémov.

DIA DEŇ Sabinov  - október 2017

Dňa 30.10.2017 sa konal už III. Sabinovský DIA DEŇ. Účelom tohto podujatie bolo  informovať širokú verejnosť diabetikov a širokú nediabetickú verejnosť o ochorení a komplikáciách cukrovky.

Hlavným zámerom bolo poukázať na nebezpečenstvo civilizačných ochorení, za týmto účelom naše členky merali hladiny krvného cukru, cholesterolu a krvného tlaku. Namerané hodnoty mohli účastníci Dia Dňa  konzultovať s prítomnými zdravotnými sestrami a bolo im doporučené absolvovať preventívne zdravotné prehliadky.

 Edukačné prednášky:

 1. Cukrovka a váš zrak –  MUDr. K. Semančíková

Poslucháčom boli sprostredkované riziká poškodenia očí diabetikova doporučená kontrola očného pozadia dvakrát za rok.

 1.  Diabetická obuv – Ing. I. Vaňko

O dôležitosť správnej špeciálnej obuvi hovoril zástupca firmy EPUR – výrobcu dia obuvi. Vysvetlil spôsob objednávky obuvi a spôsob úhrady ZP.

 1. Rastliny a diabetes – Mgr. J. Guľaš  

Pútavá prednáška o liečivých bylinách a doplnkoch výživy, ktoré má pán Guľaš  overené osobným používaním. Tento“ Bazár výmeny skúseností“ chceme praktizovať aj v nasledujúcich rokoch, vidíme jeho prospešnosť a prístupnosť.

Prezentácie:

    1.   Zdravá výživa – Mgr. Durkáčová

    2.    Aloe vera v liečbe diabetu -  ESSENS,  p. Kušnírová

3.    Diabetická  obuv – EPUR, p. Ing. Vaňko

 1. Liečivé rastliny- Mgr. Guľaš

Prezentácie produktov spojené s predajom sa tešia veľkej obľube.

Pohyb rovná sa zdravie  platí pre diabetika 2x.  Vydarená športová aktivita bola usporiadaná pánom predsedom Urdzíkom a pani Varšovou.  Bowlingový turnaj v Sabinove bol plný zábavy a pohybu aj pre tých, ktorí hrali bowling prvýkrát. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Propagujeme časopis Diabetik, v súčasnosti máme 21 predplatiteľov, okrem tohto časopisu môže sa verejnosť dozvedieť o Diabete z našej webovej stránky: www.diasabi-sk.webnode.sk , ktorú pravidelne dopĺňame. Obsahom stránky sú aktuality z nášho života, ponuky aktivít, pozvánky na podujatia, ktoré dopĺňa galéria fotografií.  Na stránke nájdete ponuky rekondičných pobytov, pozvánky na Dia Dni a Dni diabetu. V časti odkazy môžete nájsť zaujímavé stránky a videá zo sveta diabetu.

Prispievame do časopisu Diabetik , v ktorom boli uverejnené príspevky p. Mgr. Guľaša o jeho úspechov liečbe ochorenia pomocou „priateliek z rastlinnej ríše“,  čitatelia si mohli prečítať aj správy o aktivitách ZO ZDS DIASABI. Miestna verejnosť má možnosť dozvedieť sa o činnosti našej organizácie v miestnom  periodiku  Sabinovský mesačník a Spravodajca mesta Lipany.

Zapájame sa do aktivít ZDS, pán predseda sa zúčastňuje Valného zasadania.

Touto cestou chceme poďakovať Ústrediu ZDS za pridelenie 11 poukazov na rekondičný pobyt.

Naši členovia strávili týždeň v nádhernej prírode Demänovskej doliny .Liečebné procedúry, prechádzky v prírode  a zábava naviazanie nových kontaktov   pôsobili na zlepšenie ich zdravotného stavu. Súčasťou pobytu boli edukačné prednášky špecialistov z NEDU v Ľubochni a a edukačno-prezentačná prednáška firmy ESSENS za meraná na liečenie a hojenie kožných defektov a rán.

Veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť poskytnúť oddych viacerým našim členom.

Našu činnosť financujeme z členských príspevkov a dotáciou MsÚ Sabinov. Dotáciu sme použili na propagáciu ZO ZDS DIASABI na Dia Dni v októbri 2017.

Medzinárodný deň diabetu si pripomíname organizovaním Pochodu proti diabetu. Aj tento rok sme túto peknú aktivitu zorganizovali a uskutočnili v Lipanoch. Prípravný výbor venoval veľkú pozornosť príprave tohto podujatia, či už vytýčením trasy pochodu, prípravou programu vzájomnej výmeny skúseností  členov,  prípravou vianočnej tabule podľa regionálnych zvyklostí a hlavne dobrou pohodou. Žiaľ nepriazeň počasia nám neumožnila uskutočniť pochod mestom Lipany. Ale aj napriek tomu, podujatie bolo úspešné, vysoko hodnotené členmi aj hosťami. Za prípravu a realizáciu ďakujem pani Anne Adamkovej s kolektívom spolupracovníkov z Lipian.

Aktivity výboru zahŕňajú okrem administratívnej činnosti ,  spoluprácu s médiami, prípravy a realizáciu podujatí  ZO, vyhľadávanie kontaktov s partnermi z oblasti zdravotníckej a sociálnej. prácu na projektoch poskytujúcich finančné prostriedky na financovanie činnosti. Okrem projektu na dotácie mesta Sabinov, sme vypracovali aj projekt na dotáciu mesta Lipany a projekt Dôvera pomáha diabetikom. Úspešní sme boli v mestských projektoch,  ZP Dôvera poskytuje granty len vybraným subjektom  s obmedzením na pôsobenie v daných okresoch a zapojených lekároch.

Dňa 12.12.20107 Krajské dobrovoľnícke centrum v Prešove ocenilo prácu nášho OZ ocenením  „Krajské srdce na dlani“ p. Bc. Martu Ivanko-Macejovú  za angažovanosť a obetavú dobrovoľnícku činnosť v kategórii sociálna práca a zdravotnícke služby.

Ďakujem výboru ZO ZDS za prípravu všetkých aktivít, členom zapojených do realizácie a všetkým, ktorí sa pravidelne sa zúčastňovali na aktivitách, ocenili naše snaženie, ale ukázali aj na nedostatky.

 

V Sabinove 22.2.2018

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    ZO ZDS DIASABI Sabinov                     

Správa o činnosti za rok 2016

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 67.  Počet členov počas roka sa mení, hlásia sa nám noví členovia, ale aj tak sa  členská základňa  zmenšila o 13 členov, z toho 3 úmrtia, 2 na vlastnú žiadosť a 9 uznesením VČS   sme zrušili členstvo podľa  Hlavy II., článku 3, bodu 6, písmena d – za neplatenie členských príspevkov.

Na začiatku roku 2016 sme evidovali 68 členov, prihlásili sa 12 noví členovia, úbytok bol 13 členov ku konci roku 2016 je stav členskej základne 67 členov.

Máme radosť z každej novej doručenej prihlášky za člena, ale s členstvom vznikajú nielen nároky, ale aj povinnosti. Musíme sa žiaľ rozlúčiť s členmi, ktorí si neplnia základnú povinnosť – platenie členských príspevkov.

Členmi ZO ZDS DIASABI sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 5-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  vzdelávanie a relax,  tým  pomáha  členom zvládať  ich ochorenie, vzdelávať   širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne edukovaný, dokáže bojovať  a zvíťaziť nad svojou  chorobou.

Naša práca spočíva v združovaní diabetikov a ich vzdelávaním. Heslo,  Viac vedieť = lepšie žiť je pre nás základom všetkých aktivít.

Plán práce zahŕňa edukáciu  a relax, rekondičné pobyty, pohybové aktivity.

V roku 2016 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 35 členov z celkového počtu 64 členov a 10 nečlenov.

 

Edukačné stretnutie – marec 2016

 Téma:  1. Význam minerálov a vitamínov v strave diabetika – PhamDr. Vojtková I.

             2. Komplikácie diabetu - MUDr. Merčiaková M.

Veľmi podnetné stretnutie, ktorého výsledkom bola bohatá diskusia, ktorej pokračovaním boli otázky, ktoré účastníci stretnutia poslali do časopisov DiaSpektrum a Diabetik. Odpovede boli zverejnené v spomínaných periodikách.

 

Edukačné stretnutie –  apríl 2016

Téme:  1. Nové metódy liečby ortopedických ochorení- RNDr. Kubeš M., Csc.

            2.  Hojenie rán - prípravky urýchľujúce hojenie a regeneráciu- RNDr. Kubeš M., Csc.

Na prednáškach sme sa mohli zoznámiť s metódami liečby ortopedických ochorení a vyskúšať prípravky na hojenie rán zakúpením mastí a gélov.

Edukačné stretnutie – jún 2016

Téma:      1. domáce ošetrenie nechtov nôh a chodidiel - Zuzana Myšíková Černá
                2. voľba správnej ortopedickej obuvi a korekčných prvkov, ponožiek -    Zuzana Myšíková Černá
                3. podologická prax - Zuzana Myšíková Černá

Na pozvanie výboru ZO ZDS DIASABI nás navštívila p. Zuzana Myšíková Černá, odborníčka na podológiu. Okrem prednášky o domácom ošetrovaní chodidiel v prevencii  diabetickej nohy a prezentácie ošetrenia už rozvinutého ochorenia, mohli  sme  si objednať rôzne druhy diabetickej obuvi.

DIA DEŇ Sabinov 15.11.2016- „Zastavme epidémiu diabetu“

Téma: 1. Cukrovka –áno vs nie? – prezentácia

            2. Význam inzulínovej pumpy v kompenzácii diabetu – Mgr. Fritzová,  Medtronic

            3.  Správne ošetrenie chodidiel, nechtov nôh - Mgr. Argalássyiová

            4.  Alternatívna medicína – p. Lunterová

            5.  Zdravá výživa – predchádzanie civilizačných chorôb –Mgr. Durkáčová

            6.  Meranie glykémie – p. Varšová

            7.  Meranie krvného tlaku – p. Štofaníková

Prezentácie:   Zdravej výživy

                       Produktov alternatívnej medicíny

                       Ošetrovania nôh

             8. Tombola

             9. Občervtvenie

            10. Diskusia

            11. Záver

 

Podujatie  sa konalo v KC NA Korze v Sabinove. Zúčastnili sa ho diabetici i nediabetici.  Z celkového počtu 46 meraní sme zaznamenali zvýšenú glykémiu u 4 nediabetikov a zvýšené hodnoty krvného tlaku u 3 nediabetikov. Bolo im doporučené navštíviť svojho všeobecného lekára.

Podujatie malo veľmi dobrý dojem na zúčastnených, čo prejavili v dlhotrvajúcej diskusii a následne poďakovaním za skvelé podujatie. Veľmi dobré hodnotenie podujatia sme dostali od poslankyne MZ s. Mgr. Lucie Mihokovej. Správa z podujatia bola zverejnená na webovej stránke mesta Sabinov.

Na základe vyjadrení našich členov i hostí, činnosť ZO ZDS DIASABI je prospešná, spĺňa svoj cieľ, vyučuje, pomáha, radí.

Propagujeme časopis Diabetik, v súčasnosti máme 18 predplatiteľov, okrem tohto časopisu môže sa verejnosť dozvedieť o Diabete z našej webovej stránky, www.diasabi.sk.  Verejnosť informujeme o našich aktivitách ale aj upozorňujeme na zaujímavosti zverejnené na webe.

Prispievame do časopisu Diabetik , miestneho periodika  Sabinovský mesačník a periodika mesta Lipany.

Zapájame sa do aktivít ZDS, pán predseda sa zúčastňuje Valného zasadania, naši členovia boli účastníkmi  Diabetologického dňa v Košiciach.

Touto cestou chceme poďakovať Ústrediu ZDS za pridelenie 8 poukazov na rekondičný pobyt.

Naši členovia strávili týždeň v nádhernej prírode Liptovského Jána, zúčastnili sa zaujímavých edukácií, liečebné procedúry, prechádzky a zábava blahodarne pôsobili na zlepšenie ich zdravotného stavu.

Veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť poskytnúť oddych viacerým našim členom.

Našu činnosť financujeme z členských príspevkov a dotáciou MsÚ Sabinov. Dotáciu sme použili na propagáciu ZO ZDS DIASABI.

Medzinárodný deň diabetu si pripomíname organizovaním Pochodu proti diabetu. Aj tento rok sme túto peknú aktivitu zorganizovali a uskutočnili v Lipanoch. Prípravný výbor venoval veľkú pozornosť príprave tohto podujatia, či už vytýčením trasy pochodu, prípravou programu vzájomnej výmeny skúseností  členov,  prípravou vianočnej tabule podľa regionálnych zvyklostí a hlavne dobrou pohodou.

Ďakujem výboru ZO ZDS za prípravu všetkých aktivít, členom zapojených do realizácie a všetkým, ktorí sa pravidelne sa zúčastňovali na aktivitách, ocenili naše snaženie, ale ukázali aj na nedostatky.

 

V Sabinove 12.1.2017

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI

----------------------------------------------------------------------------------------------

Správa o činnosti

ZO ZDS DIASABI za rok 2015

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 68. Členmi ZO ZDS sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 6-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  pomoc svojim členom zvládať svoje ochorenie, vzdelávať ich a širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne edukovaný, dokáže bojovať so svojou chorobou.

 V predchádzajúcom roku sme zorganizovali 6 edukačných stretnutí. Boli zamerané  na sociálnu oblasť, kde hlavná pozornosť bola sústredená na informácie o nárokoch pacientov s diabetes mellitus v rámci kompezácie ich zvýšených nákladov súvisiacimi s ochorením, postup pri vybavovaní preukazu ŤZP...

Ďalšou informatívnou prednáškou bolo stretnutie na ktorom sme sa naučili čítať príbalové letáky k liekom.

Činnosť Agentúry domácej opatrovateľskej služby bola obsahom prednášky, na ktorej sme sa dozvedeli kto má nárok na túto službu, kde má sídlo , postup pri objednávaním jej služieb a konkrétnych opatrovateľských úkonoch, ktoré zabezpečuje.

V júni 2015 sme mali možnosť zapojiť sa do aktivity firmy WORVARG  zameranej na zistenie polyneuropatie.

Dobrá kompenzácia cukrovky je priamo úmerná  zdravému stravovaniu a dostatočnému pohybu. Táto téma bola rezonovala na edukačno-relaxačnom pobyte  na chate v Drienici. Hovorili sme o zásadách zdravého stravovania diabetika a pohybom v prírode v dobrej atmosfére sme strávili jeden  „zdravý“ deň. Okrem edukácie formou,, radíme si navzájom, čo a koľko dať na diabetický tanier“, sme strávili deň pohybom a zábavou.

V septembri 2015 sme usporiadali náš prvý Dia deň. Cieľom bolo informovať širokú verejnosť o cukrovke a jej komplikáciách. Návštevníci mohli sledovať videoprezentáciu, mohli si dať zmerať hodnoty krvného cukru a tlaku.

Edukačná prednáška o stravovaní diabetika bola doplnená praktickou ukážkou  počítania sacharidových jednotiek, čítanie etikiet na potravinách.

Na nebezpečenstvo vzniku diabetickej nohy bol zameraný ďalší blok prednášok. Okrem definície čo je diabetická noha, čo jej predchádza, sme mohli vyplnením Michiganského dotazníka a následným neurotestom zistiť v akom stave sú naše nervy. Taktiež sme sa dozvedeli o nároku  vyšetrenia nôh 1x ročne.

Prezentačné akcie výživových doplnkov a potravín zdravej výživy spojenej s predajom doplnili naše vedomosti z oblasti starostlivosti o zdravie.

Samoštúdium je tiež dôležitou oblasťou edukácie. Propagujeme a objednávame časopis DIABETIK. V súčasnosti máme 14 predplatiteľov.

Verejnosť je o našich aktivitách informovaná pravidelne príspevkami v miestnych periodikách, informáciami o pripravovaných podujatiach. Príspevok o jednoročnom pôsobení ZO ZDS DIASABI bol zverejnený aj v časopise Diabetik.

Zriadili sme web-stránku Diasabi.sk, ktorú pravidelne aktualizujeme. Široká verejnosť sa môže dozvedieť o našej činnosti a zaujímavé odkazy poslúžia aj na ďalšie získavanie poznatkov o diabete.

V rámci celozväzového života sme sa zúčastnili Valného zasadania predsedov, Diabetologických dňoch a prijali sme pozvánku na Dia deň Michalovce a edukačného stretnutia v ZO ZDS DIA Prešov, členka výboru edukácie u krajského diabetológa.

Pripojili sme sa k Hromadnej pripomienke týkajúcej sa prenosu kompetencií liečiť diabetologických pacientov lekármi prvého kontaktu. Do dnešného dňa nás Ministerstvo zdravotníctva neinformovalo o výsledkoch tohto riešenia.

Rekondičné pobyty sú zamerané na relax, edukáciu a spoločenské stretnutia.  Škoda, že len málo našich členom prejavilo záujem, napriek tomu, že sa prihlásili len 4 členovia, ani tým sme nemohli vyhovieť pre vysoký záujem a chybu v komunikácii. Tento postup sme pripomienkovali aj na 17. Valnom zhromaždení predsedov v januári 2016.

Poslednou aktivitou v roku 2015 bol Pochod proti diabetu, ktorý sa uskutočnil v Lipanoch. Po spoločnej prechádzke pokračovalo spoločenské posedenie s výmenou skúseností vlastnej liečby, odporúčania zaujímavých receptov a ochutnávka prinesených dobrôt.

Práca výboru ZO ZDS DIASBI okrem už spomínaných aktivít bola zameraná aj na získanie finančných prostriedkov. Po spracovaní žiadosti-projektu sme dostali 150€ na činnosť z dotácie mesta Sabinov. 

Na začiatku bolo bol spomenutý nárast počtu členov, ale žiaľ nemôžeme sa  s tím uspokojiť. Máme veľa pasívnych členov, ktorí sú síce v evidencii, ale si neplnia základné povinnosti člena – platenie členských príspevkov a účasť na aktivitách, členských schôdzach. Týmto sa budeme musieť zaoberať a prijať riešenia.

Mrzí nás slabšia spolupráca medzi Ústredím  a nami. My len plníme požiadavky ústredia, vypracovanie štatistík, hlásení, odvodu členského, ale na konkrétne naše požiadavky, čo sa týka pomoci sme nedostali adekvátnu odpoveď.

Na záver chcem poďakovať výboru za odvedenú prácu, členom, ktorí sa aktívnej zapájajú do činností a všetkým Vám, ktorí ste aktívnymi členmi ZO ZDS DIASABI Sabinov.

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI