STANOVY  ZVÄZU  DIABETIKOV  SLOVENSKA

 

HLAVA I.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

 

 1. Zväz diabetikov Slovenska (ďalej len „ZDS“) je občianske združenie, charitatívna a humanitná organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou  diabetes mellitus, ich priaznivcov a rodičov detí s diabetes mellitus, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania.
 1. ZDS pôsobí a svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky.
 1. ZDS je založený na dobu neurčitú.
 1. Sídlo ZDS je Bratislava, Súťažná ul. 18, PSČ 821 08.
 1. Právna forma: Občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb.. Je samostatnou právnickou osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Článok 2

 

POSLANIE

 

 1. Poslaním ZDS je:
 1. presadzovať záujmy a potreby diabetikov ako pacientov i ako spotrebiteľov,
 2. systematicky obhajovať špecifické záujmy diabetikov a iniciatívne presadzovať ich riešenie,
 3. Prehlbovať výchovu a vzdelávanie diabetikov, oboznamovať ich rodinných príslušníkov a širokú verejnosť s problematikou diabetikov.

 

 1. Pri naplňovaní svojho poslania sa ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, platnými právnymi predpismi, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj o profesionálnu prácu svojho aparátu a úzko spolupracuje:
 1. s ústrednými orgánmi štátnej správy,
 2. s miestnymi orgánmi štátnej správy,
 3. s orgánmi miestnej samosprávy,
 4. so Slovenskou humanitnou radou,
 5. so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou,
 6. so zdravotníckymi, vzdelávacími, rehabilitačnými, rekvalifikačnými a inými odbornými inštitúciami, firmami a podnikateľmi,
 7. s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí,
 8. s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby, nadáciami, neinvestičnými fondmi, jednotlivcami.

 

 1. Formy naplňovania poslania ZDS sú najmä:
  1. poradenstvo, vzdelávanie, rehabilitácia
 1. sociálnoprávne poradenstvo, základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo,
 2. organizovanie edukačných a reklamno-propagačných podujatí pre diabetikov,
 3. organizovanie výchovno-rekondičných pobytov pre diabetikov,
 4. presadzovanie, predkladanie a pripomienkovanie návrhov legislatívnych a iných opatrení v záujme diabetikov.
  1. činnosť zriaďovateľská a hospodárska
 1. vydávanie a rozširovanie edukačných materiálov vo svojej edícii,
 2. vydávanie vlastného časopisu pre diabetikov, prípadne podávanie informačných príspevkov do iných časopisov vydávaných pre zdravotne postihnutých občanov - do tlače, rozhlasu a televízie,
 3. hospodárska činnosť, lotérie, zbierky, benefičné a ďalšie aktivity zamerané na získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na rozvoj činnosti ZDS,

3.3  kultúrna a športová činnosť

 1. propagácia života a práce ZDS pre členov ZDS a pre zdravú verejnosť,
 2. organizovanie výstav kompenzačných pomôcok a diapotravín,
 3. rozvoj športových a kultúrnych aktivít diabetikov.

 

 1. Predsedníctvo ZDS má právo rozhodnúť o ďalších formách naplňovania poslania ZDS.

 

 1. ZDS môže vykonávať hospodársku činnosť. Za týmto účelom môže zriaďovať priamo organizácie s právnou subjektivitou.

 

 1. ZDS získava finančné a materiálne prostriedky z:
 1. členských prostriedkov,
 2. zápisného nových členov,
 3. vlastnej hospodárskej činnosti,
 4. darov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,
 5. kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,
 6. dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obcí a miest a z účelových fondov,
 7. lotérií a hier,
 8. výnosov z povolených verejných zbierok,
 9. podielu na dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

 

HLAVA II.

 

ČLENSTVO

 

Článok 3

 

 1. Členstvo v ZDS je:
 1. radové
 2. riadne,
 3. korešpondenčné,
 4. čestné.

 

 1. Riadnym členom ZDS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec. Deti do 18 rokov veku zastupujú rodičia. Riadne členstvo vzniká prijatím žiadateľa o členstvo členskou schôdzou základnej organizácie a zaplatením  členského príspevku.
 1. Korešpondenčným členom ZDS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec. Deti do 18 rokov veku zastupujú rodičia. Korešpondenčné členstvo vzniká prijatím žiadateľa o členstvo Predsedníctvom ZDS a zaplatením  členského príspevku.
 1. Čestné členstvo ZDS a Čestná funkcia v ZDS môže byť udelená fyzickej a právnickej osobe za mimoriadne zásluhy pre diabetikov. Čestné členstvo môže byť udelené aj zahraničnej fyzickej a právnickej osobe. Čestné členstvo a Čestnú funkciu schvaľuje a udeľuje Predsedníctvo ZDS.
 1. Zlúčiť je možné riadne a čestné členstvo alebo korešpondenčné a čestné členstvo.
 1. Členstvo v ZDS zaniká:
 1. úmrtím člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
 2. vystúpením člena,
 3. vylúčením z dôvodu hrubého porušenia Stanov ZDS,
 4. zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov,

 

 1. O vylúčení radového a riadneho člena a o zrušení radového a riadneho členstva, rozhoduje členská schôdza základnej organizácie. O vylúčení korešpondenčného člena a o zrušení korešpondenčného členstva rozhoduje Predsedníctvo ZDS.
 1. O vylúčení radového a riadneho člena, ktorý hrubo alebo viacnásobne porušil Stanovy ZDS alebo súvisiace interné predpisy ZDS alebo svojim konaním poškodil záujem alebo dobré meno ZDS, môže rozhodnúť Predsedníctvo ZDS, pokiaľ o vylúčení nerozhodla príslušná základná organizácia ZDS.
 1. Čestné členstvo ZDS a Čestná funkcia v ZDS môže byť zrušená pri hrubom porušení Stanov ZDS a konaní v rozpore s princípmi humanity, etiky, dobrých mravov a demokracie.
 1. O zrušení čestného členstva a čestnej funkcie v ZDS rozhoduje Predsedníctvo ZDS.
 1. Radovým členom ZDS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec. Deti do 18 rokov veku zastupujú rodičia. Radové členstvo vzniká prijatím žiadateľa o členstvo členskou schôdzou základnej organizácie a zaplatení členského príspevku.

 

Článok 4

 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 

 1. Práva a povinnosti riadneho člena:
 1. zúčastňovať sa života ZDS, podieľať sa na činnosti a rozhodovaní základnej organizácie, podľa svojich schopností a možností,
 2. predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ZDS,
 3. voliť a byť volený do orgánov ZDS všetkých stupňov. Do orgánov ZDS môže byť volený člen až po dovŕšení 18 rokov svojho veku,
 4. vyjadrovať sa ku všetkým dokumentom a návrhom ZDS,
 5. využívať výhody, ktoré ZDS svojim členom poskytuje, žiadať právnu pomoc pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s diagnózou diabetes mellitus v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod.,
 6. zúčastňovať sa na edukačnej a rehabilitačnej starostlivosti, kultúrnej, športovej a ďalších činnostiach ZDS,
 7. odvolávať sa k vyšším orgánom ZDS,
 8. dodržiavať Stanovy, interné predpisy ZDS a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
 9. zúčastňovať sa podľa svojich možností na živote a zveľaďovaní ZDS,
 10. riadne a včas platiť členské príspevky. O minimálnej výške členských príspevkov rozhoduje uznesením Valné zhromaždenie predsedov základných organizácií ZDS.
 1. Práva a povinnosti korešpondenčného člena:
 1. zúčastňovať sa života ZDS,
 2. predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ZDS,
 3. vyjadrovať sa ku všetkým dokumentom a návrhom ZDS,
 4. využívať výhody, ktoré ZDS svojim členom poskytuje, žiadať právnu pomoc pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s diagnózou diabetes mellitus v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod.,
 5. zúčastňovať sa na edukačnej a rehabilitačnej starostlivosti, kultúrnej, športovej a ďalších činnostiach ZDS,
 6. odvolávať sa k vyšším orgánom ZDS,
 7. dodržiavať Stanovy, interné predpisy ZDS a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
 8. zúčastňovať sa podľa svojich možností na živote a zveľaďovaní ZDS,
 9. riadne a včas platiť členské príspevky. O minimálnej výške členských príspevkov rozhoduje uznesením Valné zhromaždenie predsedov základných organizácií ZDS.
 1. Práva a povinnosti čestného člena:
 1. ak je člen riadnym členom, má práva a povinnosti ako riadny člen,
 2. ak čestný člen nie je riadnym členom, zúčastňuje sa na rokovaniach s hlasom poradným, nemá právo voliť a byť volený, neplatí členský príspevok.
 1. Práva a povinnosti radového člena:
 1. zúčastňovať sa života ZDS,
 2. predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ZDS,
 3. vyjadrovať sa ku všetkým dokumentom a návrhom ZDS,
 4. využívať výhody, ktoré ZDS svojim členom poskytuje, žiadať právnu pomoc pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s diagnózou diabetes mellitus v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod.,
 5. zúčastňovať sa na edukačnej činnosti ZDS,
 6. odvolávať sa k vyšším orgánom ZDS,
 7. dodržiavať Stanovy, interné predpisy ZDS a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
 8. zúčastňovať sa podľa možnosti na živote a zveľaďovaní ZDS,
 9. riadne a včas platiť členské príspevky. O minimálnej výške členských príspevkov rozhoduje uznesením Valné zhromaždenie predsedov základných organizácií ZDS.

 

HLAVA III.

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

 

Článok 5

 1. Organizačnú štruktúru ZDS tvoria:
 1. Organizačné zložky - základné organizácie (ZO),
 2. ústredie

 

 1. Najvyššími orgánmi ZDS sú:
 1. Valné zhromaždenie predsedov ZO (VZ),
 2. Predsedníctvo ZDS,
 3. Prezident ZDS,
 4. Hlavný kontrolór ZDS,
 5. Ústredná kontrolná komisia ZDS (ÚKK).

 

 1. Najvyššími orgánmi základnej organizácie sú:
 1. Členská schôdza ZO (ČS),
 2. Výbor ZO,
 3. Predseda ZO,
 4. Kontrolór ZO.

 

 1. Volebné obdobie všetkých orgánov ZDS je 5-ročné.
 1. Voľby do orgánov ZDS sú tajné. V prípade opakovanej voľby sú voľby verejné.
 1. Voľby do orgánov základnej organizácie ZDS sú verejné.
 1. Pre zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných voličov. Podrobnosti volieb upravuje volebný poriadok.
 1. Orgány ZDS sú uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu a uznesenie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu.

 

Článok 6

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE PREDSEDOV ZO

 

 1. Valné zhromaždenie predsedov ZO (VZ) je najvyšším orgánom ZDS. Schádza sa minimálne raz za kalendárny rok. Zvoláva ho Prezident ZDS písomnou pozvánkou. VZ môže prezident ZDS zvolať aj korešpondenčným spôsobom.  Prezident ZDS musí zvolať VZ ak o jeho zvolanie požiada nadpolovičná väčšina predsedov ZO.
 1. Členmi VZ sú predsedovia všetkých ZO. Výnimočne môže na zasadnutí VZ predsedu na základe písomného plnomocenstva zastupovať iný člen výboru ZO.
 1. Hlasovacie právo na VZ majú predsedovia ZO, písomne splnomocnení členovia výboru ZO a prezident ZDS.
 1. VZ je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina predsedov ZO a pre prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných predsedov ZO.
 1. VZ schvaľuje:
 1. Stanovy ZDS a ich zmeny,
 2. program ZDS na kalendárny rok,
 3. rokovací a volebný poriadok orgánov ZDS,
 4. výšku členského príspevku,
 5. výšku podielu z výberu členského od ZO ZDS,
 6. správu o kontrolnej činnosti ZDS,
 7. správu o hospodárení ZDS,
 8. organizačný poriadok ZDS a ďalšie interné smernice ZDS.

 

 1. VZ berie na vedomie:
 1. správu o činnosti ZDS,
 2. správu o hospodárení priamo riadených organizácií.
 1. VZ volí:
 1. Predsedníctvo ZDS,
 2. Prezidenta ZDS,
 3. 4 viceprezidentov ZDS,
 4. Hlavného kontrolóra ZDS,
 5. Ústrednú kontrolnú komisiu ZDS.

 

Článok 7

 

PREDSEDNÍCTVO ZDS

 

 1. Predsedníctvo riadi a zabezpečuje činnosť ZDS v období medzi zasadnutiami VZ. Schádza sa minimálne 2-krát ročne. Prezident a viceprezidenti tvoria Užšie predsedníctvo ZDS a schádzajú sa podľa potreby.
 1. Predsedníctvo tvorí: prezident ZDS, štyria viceprezidenti ZDS a štyria členovia. Členovia Predsedníctva sú volení zástupcovia ZO ZDS za jednotlivé kraje, za každý kraj jeden člen.
 1. Predsedníctvo schvaľuje:
 1. rozpočet Ústredia ZDS,
 2. výsledky hospodárenia Ústredia ZDS,
 3. plán činnosti Predsedníctva,
 4. funkčné pôžitky Predsedníctva a Ústrednej kontrolnej komisie,
 5. celoslovenské projekty ZDS,
 6. legislatívny plán ZDS,
 7. edičný plán ZDS,
 8. zahraničnú činnosť ZDS,
 9. členstvo ZDS v domácich a zahraničných organizáciách,
 10. komisie ad hoc.

 

4,       Funkčné obdobie členov predsedníctva ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.

 

Článok 8

 

PREZIDENT ZDS

 

 1. Prezident ZDS je jediným štatutárnym zástupcom ZDS. Zastupuje ZDS navonok, rokuje a koná v jeho mene.
 1. Prezidenta ZDS volí Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.
 1. Prezident ZDS zvoláva zasadnutia a vedie rokovania Valného zhromaždenia predsedov ZO ZDS, Predsedníctva ZDS a Užšieho predsedníctva ZDS.
 1. Ak prezident ZDS nemôže dlhodobo vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho ním písomne poverený viceprezident.
 1. Funkčné obdobie prezidenta  ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.

 

Článok 9

 

VICEPREZIDENTI

 

 1. Štyroch viceprezidentov ZDS volí Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.
 1. Jeden viceprezident je kontaktnou osobou ZDS vo vzťahu k medzinárodným organizáciám.
 1. Funkčné obdobie viceprezidentov ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.

 

Článok 10

 

SEKRETARIÁT

 

 1. Sekretariát ZDS zabezpečuje administratívne činnosti a vytvára podmienky pre plnenie úloh a cieľov ZDS.
 1. Postavenie sekretariátu vymedzuje organizačný poriadok ZDS, schválený Valným zhromaždením predsedov ZO ZDS.
 1. Sekretariát riadi tajomník ZDS, ktorý je zodpovedný za jeho činnosť Prezidentovi ZDS.

 

Článok 11

 

HLAVNÝ KONTROLÓR

 

 1. Hlavného kontrolóra ZDS volí Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.
 1. Hlavný kontrolór riadi kontrolnú činnosť v ZDS. Jeho postavenie vymedzuje organizačný poriadok ZDS a smernice pre činnosť kontrolnej komisie, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.
 1. Zúčastňuje sa zasadnutí Predsedníctva ZDS s hlasom poradným.
 1. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.

 

Článok 12

 

ÚSTREDNÁ KONTROLNÁ KOMISIA ZDS

 

 1. Ústrednú kontrolnú komisiu ZDS (ÚKK) volí Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.
 1. Predsedom ÚKK je hlavný kontrolór ZDS.
 1. ÚKK má 3 členov vrátane hlavného kontrolóra.
 1. ÚKK kontroluje plnenie uznesení ZDS a hospodárenie všetkých organizačných zložiek ZDS a jeho priamo riadených organizácií. Metodicky riadi činnosť nižších kontrolných orgánov. V súlade s jej funkčnou náplňou pozýva ku kontrole hospodárenia odborníkov z praxe.
 1. ÚKK spolupracuje pri vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov členov s Predsedníctvom ZDS a kontroluje správnosť postupov a riešení.
 1. Postavenie ÚKK vymedzuje ďalej organizačný poriadok ZDS a smernice pre činnosť kontrolnej komisie, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.
 1. Člen ÚKK nemôže byť členom Predsedníctva ZDS.
 1. Funkčné obdobie členov ÚKK ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.

 

Článok 13

 

ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE

 

 1. Základná organizácia (ZO) je organizačnou zložkou ZDS a svoju činnosť vyvíja v príslušnom regióne. Má právnu subjektivitu.

 

2.            Základné organizácie ZDS:

                2.1          základná organizácia ZDS Bratislava 1,2,3, - v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

                2.3          základná organizácia ZDS DIAPETRŽALKA Bratislava 5 – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

                2.4          základná organizácia ZDS Pezinok – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

                2.5          základná organizácia ZDS Dunajská Streda – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

                2.6          základná organizácia ZDS Trnava – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

2.7          základná organizácia ZDS DIABAN Bánovce nad Bebravou – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

                2.8          základná organizácia ZDS DIADUB Dubnica nad Váhom – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

2.9          základná organizácia ZDS DIANMV Nové Mesto nad Váhom – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

 1. základná organizácia ZDS Partizánske – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 2. základná organizácia ZDS DIAKREM Kremnica – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 3. základná organizácia ZDS DIAPREUGE Prievidza – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 4.        základná organizácia ZDS DIAVIA Trenčín – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 5.         základná organizácia ZDS DiaKom Komárno – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 6.         základná organizácia ZDS Levice – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 7.         základná organizácia ZDS DIANITRAN Nitra – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 8.         základná organizácia ZDS DIABANBY Banská Bystrica – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 9.         základná organizácia ZDS Lučenec – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 10.         základná organizácia ZDS DIAŽACA Žarnovica – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 11.         základná organizácia ZDS Zvolen – deti – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 12.         základná organizácia ZDS DIAŽIARA Žiar nad Hronom – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 13.         základná organizácia ZDS DIALIPTOV Liptovský Mikuláš – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 14.         základná organizácia ZDS DIAMART Martin – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 15.         základná a detská organizácia RUŽA ZDS Ružomberok – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 16.         základná organizácia ZDS DIAZIL Žilina – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 17.         základná organizácia ZDS DIAHENN Humenné – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 18.         základná organizácia ZDS Kežmarok – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 19.         základná organizácia ZDS Prešov – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 20.         základná organizácia ZDS DIASPIŠ Spišská Nová Ves – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 21.         základná organizácia ZDS Svidník – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 22.         základná organizácia ZDS Košice – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 23.         základná organizácia ZDS Košice – deti – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 24.         základná organizácia ZDS DIAMI Michalovce – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 25.         základná organizácia ZDS DIAGEMER Rožňava – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
 26.        Základná organizácia ZDS Sabinov – v mne ZO ZDS koná predseda ZO,

2.37.       základná organizácia ZDS DIATV Trebišov – v mne ZO ZDS koná predseda ZO,

2.38        základná organizácia ZDS DIAORAVA Dolný Kubín – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

2.40        základná organizácia ZDS Zlaté Moravce – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,

2.41.       základná organizácia ZDS Piešťany – v mene ZO ZDS koná predseda ZO.

 

 1.        Základná organizácia si môže zriaďovať kluby, ktoré nemajú právnu subjektivitu.

 

 1. Základná organizácia musí mať minimálne 10 členov.
 1. ZO je založená schválením členskou schôdzou. ZO vzniká jej schválením Predsedníctvom ZDS.
 1. Najvyššími orgánmi základnej organizácie sú:
 1. Členská schôdza ZO (ČS),
 2. Výbor ZO,
 3. Predseda ZO,
 4. Kontrolná komisia ZO, kontrolór ZO.

 

 1. ČS je najvyšším orgánom ZO a schádza sa minimálne raz za kalendárny rok.

 

8.            ČS berie na vedomie:

 1. správu o činnosti za obdobie od poslednej členskej schôdze, ktorú predkladá predseda ZO,
 2. správu o hospodárení za obdobie od poslednej členskej schôdze ktorú predkladá hospodár ZO.

 

 1.        ČS schvaľuje:
 1. plán činnosti a rozpočet ZO na kalendárny rok,
 2. založenie ZO,
 3. správu kontrolóra za obdobie od poslednej členskej schôdze, ktorú predkladá kontrolór ZO.

 

10.          ČS volí:

 1. predsedu ZO,
 2. členov výboru ZO,
 3. kontrolnú komisiu ZO, kontrolóra ZO,
 4. svoje pracovné komisie.

 

 1. Počet členov výboru ZO musí byť vždy nepárny a je minimálne trojčlenný vrátane predsedu ZO. Najneskôr na druhom zasadnutí výboru musia zvoliť zo svojich radov podpredsedu a hospodára - tajomníka.
 1. Výbor ZO môže zriaďovať dočasné odborné komisie a skupiny pre plnenie jednotlivých úloh, ktoré majú len poradný charakter, právomoci vykonávajú len z poverenia výboru ZO, resp. predsedu ZO.
 1. Výbor ZO je oprávnený vyvíjať hospodársku činnosť v prospech svojich členov.
 1. Predseda zastupuje ZO dovnútra i vonku.
 1. Predseda riadi činnosť výboru ZO, za ktorú zodpovedá spolu s výborom členskej schôdzi.

 

HLAVA IV.

 

Článok 14

 

MAJETOK

 

 1. Majetok (hmotné a finančné prostriedky), majetkové práva k výsledkom duševnej činnosti sú vlastníctvo ZDS ako celku alebo ZO. Nehnuteľnosti nadobudnuté do účinnosti týchto stanov sú výlučne vlastníctvom ZDS ako celku.
 2. Náklady spojené s činnosťou Ústredia ZDS sú hradené z:
 1. podielu z výberu členského od ZO ZDS,
 2. vlastnej hospodárskej činnosti,
 3. darov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,
 4. kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,
 5. dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obcí a miest a z účelových fondov,
 6. lotérií a hier,
 7. výnosov z povolených verejných zbierok,
 8. podielu na dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

 

 1. Náklady spojené s činnosťou ZO sú hradené z:
 1. členských príspevkov,
 2. vlastnej hospodárskej činnosti,
 3. darov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,
 4. kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,
 5. dotácií z rozpočtov vyšších územných celkov, miest a obcí a z účelových fondov v príslušnom regióne,
 6. výnosov z povolených zbierok,
 7. podielu na dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

 

 1. Zdroje príjmov ZDS ako celku sú:
 1. podiel z výberu členského od ZO ZDS vo výške 1 000,- Sk ( 32 EUR ) splatný do 31.1. bežného roka,
 2. dotácie zo štátneho rozpočtu cez kapitoly ministerstiev,
 3. príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
 4. dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
 5. výťažok z kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,
 6. dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku, miest a obcí a z účelových fondov,
 7. z lotérií a hier,
 8. výnosov na dani z príjmov fyzických a právnických osôb,

 

 1. Zdroje z príjmov ZO ZDS sú:
 1. Členský príspevok pre radového člena ZDS vo výške minimálne 0,10 EUR ročne. Ak je radový člen prijatý v období od októbra do decembra kalendárneho roka, členský príspevok za tento kalendárny rok neplatí,
 2. členský príspevok riadneho a korešpondenčného člena v minimálnej výške 1,5 EUR ročne. Ak je riadny a korešpondenčný  člen prijatý v období od októbra do decembra kalendárneho roka, členský príspevok za tento kalendárny rok neplatí,
 3. príjmy s kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných akcií organizovaných ZO ZDS alebo v prospech ZO ZDS,
 4. dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
 5. výnosy z majetku,
 6. výnosy z lotérií a iných povolených hier,
 7. výnosy z povolených verejných hier,
 8. dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku, mesta a obce v príslušnom regióne, kde ZO ZDS pôsobí,
 9. výnosy z poskytnutých služieb,
 10. podiel na dani z príjmov fyzických a právnických osôb,

 

 1. Výdavky ZDS ako celku a ZO ZDS:
 1. náklady na edukáciu a prevenciu,
 2. náklady na odborné činnosti pre členov, kultúrne a športové podujatia,
 3. ostatné výdaje podľa potreby a rozhodnutia Predsedníctva ZDS, resp. Výboru ZO ZDS,
 4. režijné náklady.

 

 1. Podrobnosti upravujú Smernice o hospodárení ZDS, ktoré schvaľuje VZ predsedov ZO ZDS.

 

Článok 15

 

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

 

 1. Finančné hospodárenie ZDS sa realizuje prostredníctvom pokladne (hotovostný platobný styk) alebo prostredníctvom bežného účtu (bezhotovostný styk).
 1. Pokladničné operácie sa riadia všeobecnými záväznými právnymi predpismi. Podrobnosti upravujú Smernice o hospodárení ZDS.

 

Článok 16

 

ÚČTOVNÁ EVIDENCIA

 

 1. Účtovná evidencia sa vedie v súlade so všeobecne záväznými predpismi, smernicami pre vedenie účtovníctva v občianskych združeniach a internými predpismi ZDS.
 2. Účtovná evidencia musí byť vedená tak, aby dávala ucelený prehľad o hospodárení ZDS ako celku a jednotlivých ZO ZDS.

 

Článok 17

 

EVIDENCIA MAJETKU

 

 1. ZDS je povinný viesť evidenciu majetku. Vedenie evidencie majetku musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi ZDS.

 

Článok 18

 

ZÁNIK ZDS

 

 1. O zániku ZDS rozhoduje Valné zhromaždenie najmenej trojpätinovou väčšinou predsedov ZO ZDS pri trojpätinovej väčšine účasti všetkých predsedov. Pri opakovanom zvolaní valného zhromaždenia toto rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných predsedov pri nadpolovičnej väčšine účasti všetkých predsedov ZO. Opakované Valné zhromaždenie možno zvolať najskôr po uplynutí 2 mesiacov.
 1. Po prijatí uznesenia o zániku ZDS musí Valné zhromaždenie prijať uznesenie, v ktorom ustanoví likvidátora.
 1. Obdobné uznesenie o zániku ZO musia prijať aj ZO na členských schôdzach.
 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže z dôvodov uvedených v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov ZDS rozpustiť.

 

Článok 19

 

ZÁNIK ZO

 

 1. O zániku ZO rozhoduje členská schôdza najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov pri najmenej trojpätinovej väčšine všetkých členov ZO.
 1. Pri opakovanom zvolaní členskej schôdze postačuje nadpolovičná väčšina členov ZO a k prijatiu uznesenia o zániku ZO postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
 1. Ak ani po opakovanom zvolaní nebude členská schôdza uznášania schopná, rozhodne o zániku výboru ZO pri nadpolovičnej účasti členov výboru, ak za uznesenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.
 1. V prípade opakovaného porušovania Stanov ZDS alebo nečinnosti ZO dlhšej ako jeden kalendárny rok Valné zhromaždenie predsedov ZO rozhodnutím základnú organizáciu zruší.

 

Článok 20

 

ZDRUŽOVANIE

 

 1. ZDS sa môže združovať s inými občianskymi združeniami za účelom koordinácie činnosti, správy majetku a zabezpečovania služieb v prípadoch, kde je to pre ZDS účelné.
 1. Vstupom do združenia nesmú byť narušené práva a kompetencie ZDS podľa týchto stanov.
 1. O vstupe ZDS do združení, o majetkových otázkach a reprezentácii ZDS v združeniach rozhoduje Predsedníctvo ZDS.

 

HLAVA V.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

Článok 21

 

 1.        Právo výkladu týchto stanov prislúcha Predsedníctvu ZDS.
 1.        Spory medzi orgánmi ZDS rieši príslušný vyšší orgán až po valné zhromaždenie predsedov.
 1.        Jednotlivé  ustanovenia  týchto  stanov  budú  rozpracované  v  Organizačnom  poriadku ZDS, zásadách         

hospodárenia a ďalších interných predpisoch ZDS, ktoré schváli Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS do 5 mesiacov po jeho zvolení. Nariadenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány.

 1.        a)    Stanovy  môžu byť zmenené uznesením Valného zhromaždenia predsedov ZO,  za  ktoré hlasovala          

                     nadpolovičná  väčšina prítomných predsedov ZO pri nadpolovičnej účasti všetkých predsedov ZO,      

       b)   V prípade vzniku novej základnej organizácie ZDS schvaľuje zmenu Stanov ZDS v článku 13 bod 2 –     

              doplnenie novej ZO ZDS – Predsedníctvo ZDS.

 1.        Orgány ZDS podľa týchto Stanov volia na Sneme ZDS delegáti Snemu v roku 2005.
 1.        Tieto     stanovy    nadobúdajú   účinnosť   dňom   ich   schválenia.  Novelizácia  stanov  bola   schválená 

nadpolovičnou väčšinou delegátov snemu v Bratislave konaného dňa 11. novembra 2005. Doterajšie Stanovy ZDS registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 11.5.2001 pod číslom VVS/1-909/90-143-3 strácajú týmto platnosť.

 

Dodatok_c._12.pdf (454907)

 

 

 

 

ZO ZDS DIASABI Sabinov

Správa o činnosti za rok 2018

Činnosť  ZO ZDS DIASABI sa riadila Plánom práce prijatom na Výročnej členskej schôdzi dňa 22.2.2018.

Tematicky aktivity môžeme rozdeliť na:

členské schôdze

edukačné prednášky

šport a zábava

rekondičné pobyty

účasť na aktivitách ZDS

propagácia v médiách

Okrem Výročnej členskej schôdze,  konanej vo februári 2018, ktorej úlohou bolo vyhodnotenie aktivít plánu práce, rozbor hospodárenia a kontrolnej činnosti a prijatia plánu práce a rozpočtu na rok 2018, v decembri 2018 sa konala členská schôdza zameraná na oboznámenie členov s pokynmi ZDS, výmenu členských preukazov, výber členského príspevku a objednávka časopisu Diabetik na rok 2019.

Edukačné prednášky, ktoré sú hlavnou náplňou našej práce sa tešia čoraz väčšej popularite našich členov. Rok 2018 bol bohatý na edukačnú činnosť. Okrem prednášok organizovaných ZO ZDS DIASABI mohli si naši členovia vypočuť hodnotné prednášky na DD v Liptovskom Mikuláši, rekondičnom pobyte v Demänovskej doline.

V rámci edukácie spolupracujeme so zdravotnými poisťovňami v rámci programov poradenstvo diabetikom, medicínskymi reprezentantmi firiem poskytujúcich vzdelávaciu činnosť, informačnú službu pomocou zasielania edukačných materiálov napr. tabuľka sacharidové jednotky a pod. V tejto oblasti by sme prijali aj inováciu edukačných prednášok, ktoré sú viac zamerané na výživu diabetika. Máme  veľmi dobrú spoluprácu s oblastnou edukačnou sestrou p. Bc. Vierou Ignácovou, regionálnymi lekármi MUDr. Merčiakovou, MUDr.  Popovcom, diabetologickou sestrou p. Huspeninovou a vedúcou oddelenia ÚPSVaR Mgr. Hrabčákovou.

Vyvrcholením našej práce v tejto oblasti je Dia Deň, ktorý sa konal už bol štvrtý od založenia našej ZO DIASABI. Tento rok sa konal v Lipanoch v októbri 2018. Podujatie podporili mesto Lipany a mnohí sponzori, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Okrem hodnotných prednášok o výžive, stravovaní, režime diabetika, poškodení očí vplyvom diabetu, používaní  výživových produktov na zmiernenie komplikácií cukrovky, merania krvného tlaku, cholesterolu, glykémií účastníci podujatia si mohli vyskúšať a ochutnať prípravky prezentovaných firiem, napr. dať si vyhotoviť zdravotnú obuv, ochutnať prírodné šťavy na báze produktov arónie, cvikly, či bio jogurty.

Šport  a zábava patria k základom duševného aj fyzického zdravia, čo o diabetikoch platí dvojnásobne. Už druhý rok organizujeme Bowlingový turnaj, ktorý sa teší ohromnému záujmu našich členov. Ďalšou aktivitou, kde prezentujeme dôležitosť pohybu sú už tradičné Pochody proti diabetu, ktorých poslaním je niel pohyb ale hlavne upozornenie verejnosti na nebezpečenstvo rastúceho počtu diabetikov.

Mikulášske posedenia s „bazárom výmeny skúseností“, prezentácií vlastných „spôsobov liečby“, prezentácii pripravených dobrôt podľa receptov Varíme diabetikom, je spestrením našej činnosti.

Rekondičné pobyty organizované ZDS sa stali obľúbenou formou rekreácie a relaxu aj u nás. V roku 2018 sa odrekreovalo 15 členov v dvoch turnusoch. Tento počet by bol aj vyšší, keby ústredie akceptovalo prihlášky na jarné a letné turnusy aj z našej ZO, mnohí zrušili svoj záujem po presunutí na predposledný jesenný termín, čo sa deje už viac rokov. Tak ako bolo aj na pobyte povedané, radi by sme zmenili miesto pobytu, lebo jeseň v horách, keď nepraje počasie nie je veľkým lákadlom, aj ponuka procedúr je obmedzená v porovnaní s Liptovským Jánom.

Každoročne niekoľko členov sa zúčastní na DD organizovaných ZDS, rok 2018 bol v tejto oblasti početný účasťou. DD v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnilo 22 členov, účastníkov spoločného zájazdu, a dvaja členovia boli v Banskej Bystrici na Festivale diabetu, pán predseda Mgr. Urdzík je prítomný na VZ predsedov ZO. Rok 2018 bol pre nás aj v tejto oblasti mimoriadny, lebo sme privítali pána prezidenta ZDS Mgr.Ing. Borovku na našom Dia Dni v Lipanoch.

Naša činnosť je zdokumentovaná na stránke https://diasabi-sk.webnode.sk/ , v časopise DiaSpektrum nám vyšli dva články a v časopise Diabetik tri príspevky. Pravidelne verejnosť informujeme o našich aktivitách v regionálnej tlači, Mesačník Sabinov, Aktuality radnice Lipany. Naše príspevky sú pozvánkami na niektoré podujatia, ale aj správy z podujatí. Pozvánku na Dia Deň sme uverejnili v živom vstupe RTVS, rádio Regina.

Začali sme aj spoluprácu s JDS Šarišské Michaľany a Pečovská Nová Ves. Podieľali sme sa na príprave Deň zdravia zabezpečením prednášajúcich a meraním. V tejto činnosti budeme aj naďalej pokračovať.

V Sabinove 8.1.2018             

Vypracoval: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI


-----------------------------------------------------------------------------------------------

            

     ZO ZDS DIASABI Sabinov                     

Správa o činnosti za rok 2017

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 66.  Počet členov počas roka sa mení, hlásia sa nám noví  členovia, ale aj tak sa  členská základňa  zmenšila o 7 členov, 3 na vlastnú žiadosť a 4 členom  uznesením VČS   sme zrušili členstvo podľa  Hlavy II., článku 3, bodu 6, písmena d – za neplatenie členských príspevkov.

Na začiatku roku 2017 sme evidovali 67 členov, prihlásili sa 6 noví členovia, úbytok bol  7 členov na začiatku roku 2018 je stav členskej základne 66 členov.

Členmi ZO ZDS DIASABI sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 5-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  vzdelávanie a relax,  tým  pomáha  členom zvládať  ich ochorenie, vzdelávať   širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne vzdelaný v tejto problematike, dokáže bojovať  a víťaziť nad svojou  chorobou.

Naša práca spočíva v združovaní diabetikov a ich vzdelávaním v oblasti zdravotníckej a sociálnej. Plán práce zahŕňa edukáciu  a relax, rekondičné pobyty, pohybové aktivity.

V roku 2017 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 30 členov

Edukácia je neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetu  Pod týmto pojmom sa rozumie výchovu a vzdelávanie.. Cieľom edukácie je získať a potom udržať chorého (diabetika) v úlohe aktívneho a konštruktívneho spolutvorcu liečby. Efektívna edukácia diabetikovi pomáha zaujať správny postoj k jeho síce nevyliečiteľnej, ale predsa dobre kompenzovateľnej chorobe. To znamená, nie len byť informovaný, no najmä informácie prenášať do konkrétnej  starostlivosti o diabetika. V roku 2017 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 30 členov

Edukačné stretnutie –  február 2017

 1. Na čom mám nárok ? MUDr. Merčiaková M.

Obsahom prednášky boli informácie o zdravotníckych pomôckach, na ktoré má diabetik nárok zo svojho zdravotného poistenia. .Veľmi podnetná prednáška, ktorej výsledkom bola bohatá diskusia.

Edukačné stretnutie –  apríl  2017

Téme:  Ochorenie srdca a diabetes – MUDr. Čorba,  Novartis  .Toto  stretnutie bolo určené diabetikom a nediabetikom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tomto zdravotnom probléme. Prednáška vyústila v bohatú diskusiu, ktorú ocenil aj sám prednášajúci a poslucháči dostali vyčerpávajúce odpovede na riešenie ich problémov.

DIA DEŇ Sabinov  - október 2017

Dňa 30.10.2017 sa konal už III. Sabinovský DIA DEŇ. Účelom tohto podujatie bolo  informovať širokú verejnosť diabetikov a širokú nediabetickú verejnosť o ochorení a komplikáciách cukrovky.

Hlavným zámerom bolo poukázať na nebezpečenstvo civilizačných ochorení, za týmto účelom naše členky merali hladiny krvného cukru, cholesterolu a krvného tlaku. Namerané hodnoty mohli účastníci Dia Dňa  konzultovať s prítomnými zdravotnými sestrami a bolo im doporučené absolvovať preventívne zdravotné prehliadky.

 Edukačné prednášky:

 1. Cukrovka a váš zrak –  MUDr. K. Semančíková

Poslucháčom boli sprostredkované riziká poškodenia očí diabetikova doporučená kontrola očného pozadia dvakrát za rok.

 1.  Diabetická obuv – Ing. I. Vaňko

O dôležitosť správnej špeciálnej obuvi hovoril zástupca firmy EPUR – výrobcu dia obuvi. Vysvetlil spôsob objednávky obuvi a spôsob úhrady ZP.

 1. Rastliny a diabetes – Mgr. J. Guľaš  

Pútavá prednáška o liečivých bylinách a doplnkoch výživy, ktoré má pán Guľaš  overené osobným používaním. Tento“ Bazár výmeny skúseností“ chceme praktizovať aj v nasledujúcich rokoch, vidíme jeho prospešnosť a prístupnosť.

Prezentácie:

    1.   Zdravá výživa – Mgr. Durkáčová

    2.    Aloe vera v liečbe diabetu -  ESSENS,  p. Kušnírová

3.    Diabetická  obuv – EPUR, p. Ing. Vaňko

 1. Liečivé rastliny- Mgr. Guľaš

Prezentácie produktov spojené s predajom sa tešia veľkej obľube.

Pohyb rovná sa zdravie  platí pre diabetika 2x.  Vydarená športová aktivita bola usporiadaná pánom predsedom Urdzíkom a pani Varšovou.  Bowlingový turnaj v Sabinove bol plný zábavy a pohybu aj pre tých, ktorí hrali bowling prvýkrát. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Propagujeme časopis Diabetik, v súčasnosti máme 21 predplatiteľov, okrem tohto časopisu môže sa verejnosť dozvedieť o Diabete z našej webovej stránky: www.diasabi-sk.webnode.sk , ktorú pravidelne dopĺňame. Obsahom stránky sú aktuality z nášho života, ponuky aktivít, pozvánky na podujatia, ktoré dopĺňa galéria fotografií.  Na stránke nájdete ponuky rekondičných pobytov, pozvánky na Dia Dni a Dni diabetu. V časti odkazy môžete nájsť zaujímavé stránky a videá zo sveta diabetu.

Prispievame do časopisu Diabetik , v ktorom boli uverejnené príspevky p. Mgr. Guľaša o jeho úspechov liečbe ochorenia pomocou „priateliek z rastlinnej ríše“,  čitatelia si mohli prečítať aj správy o aktivitách ZO ZDS DIASABI. Miestna verejnosť má možnosť dozvedieť sa o činnosti našej organizácie v miestnom  periodiku  Sabinovský mesačník a Spravodajca mesta Lipany.

Zapájame sa do aktivít ZDS, pán predseda sa zúčastňuje Valného zasadania.

Touto cestou chceme poďakovať Ústrediu ZDS za pridelenie 11 poukazov na rekondičný pobyt.

Naši členovia strávili týždeň v nádhernej prírode Demänovskej doliny .Liečebné procedúry, prechádzky v prírode  a zábava naviazanie nových kontaktov   pôsobili na zlepšenie ich zdravotného stavu. Súčasťou pobytu boli edukačné prednášky špecialistov z NEDU v Ľubochni a a edukačno-prezentačná prednáška firmy ESSENS za meraná na liečenie a hojenie kožných defektov a rán.

Veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť poskytnúť oddych viacerým našim členom.

Našu činnosť financujeme z členských príspevkov a dotáciou MsÚ Sabinov. Dotáciu sme použili na propagáciu ZO ZDS DIASABI na Dia Dni v októbri 2017.

Medzinárodný deň diabetu si pripomíname organizovaním Pochodu proti diabetu. Aj tento rok sme túto peknú aktivitu zorganizovali a uskutočnili v Lipanoch. Prípravný výbor venoval veľkú pozornosť príprave tohto podujatia, či už vytýčením trasy pochodu, prípravou programu vzájomnej výmeny skúseností  členov,  prípravou vianočnej tabule podľa regionálnych zvyklostí a hlavne dobrou pohodou. Žiaľ nepriazeň počasia nám neumožnila uskutočniť pochod mestom Lipany. Ale aj napriek tomu, podujatie bolo úspešné, vysoko hodnotené členmi aj hosťami. Za prípravu a realizáciu ďakujem pani Anne Adamkovej s kolektívom spolupracovníkov z Lipian.

Aktivity výboru zahŕňajú okrem administratívnej činnosti ,  spoluprácu s médiami, prípravy a realizáciu podujatí  ZO, vyhľadávanie kontaktov s partnermi z oblasti zdravotníckej a sociálnej. prácu na projektoch poskytujúcich finančné prostriedky na financovanie činnosti. Okrem projektu na dotácie mesta Sabinov, sme vypracovali aj projekt na dotáciu mesta Lipany a projekt Dôvera pomáha diabetikom. Úspešní sme boli v mestských projektoch,  ZP Dôvera poskytuje granty len vybraným subjektom  s obmedzením na pôsobenie v daných okresoch a zapojených lekároch.

Dňa 12.12.20107 Krajské dobrovoľnícke centrum v Prešove ocenilo prácu nášho OZ ocenením  „Krajské srdce na dlani“ p. Bc. Martu Ivanko-Macejovú  za angažovanosť a obetavú dobrovoľnícku činnosť v kategórii sociálna práca a zdravotnícke služby.

Ďakujem výboru ZO ZDS za prípravu všetkých aktivít, členom zapojených do realizácie a všetkým, ktorí sa pravidelne sa zúčastňovali na aktivitách, ocenili naše snaženie, ale ukázali aj na nedostatky.

 

V Sabinove 22.2.2018

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    ZO ZDS DIASABI Sabinov                     

Správa o činnosti za rok 2016

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 67.  Počet členov počas roka sa mení, hlásia sa nám noví členovia, ale aj tak sa  členská základňa  zmenšila o 13 členov, z toho 3 úmrtia, 2 na vlastnú žiadosť a 9 uznesením VČS   sme zrušili členstvo podľa  Hlavy II., článku 3, bodu 6, písmena d – za neplatenie členských príspevkov.

Na začiatku roku 2016 sme evidovali 68 členov, prihlásili sa 12 noví členovia, úbytok bol 13 členov ku konci roku 2016 je stav členskej základne 67 členov.

Máme radosť z každej novej doručenej prihlášky za člena, ale s členstvom vznikajú nielen nároky, ale aj povinnosti. Musíme sa žiaľ rozlúčiť s členmi, ktorí si neplnia základnú povinnosť – platenie členských príspevkov.

Členmi ZO ZDS DIASABI sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 5-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  vzdelávanie a relax,  tým  pomáha  členom zvládať  ich ochorenie, vzdelávať   širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne edukovaný, dokáže bojovať  a zvíťaziť nad svojou  chorobou.

Naša práca spočíva v združovaní diabetikov a ich vzdelávaním. Heslo,  Viac vedieť = lepšie žiť je pre nás základom všetkých aktivít.

Plán práce zahŕňa edukáciu  a relax, rekondičné pobyty, pohybové aktivity.

V roku 2016 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 35 členov z celkového počtu 64 členov a 10 nečlenov.

 

Edukačné stretnutie – marec 2016

 Téma:  1. Význam minerálov a vitamínov v strave diabetika – PhamDr. Vojtková I.

             2. Komplikácie diabetu - MUDr. Merčiaková M.

Veľmi podnetné stretnutie, ktorého výsledkom bola bohatá diskusia, ktorej pokračovaním boli otázky, ktoré účastníci stretnutia poslali do časopisov DiaSpektrum a Diabetik. Odpovede boli zverejnené v spomínaných periodikách.

 

Edukačné stretnutie –  apríl 2016

Téme:  1. Nové metódy liečby ortopedických ochorení- RNDr. Kubeš M., Csc.

            2.  Hojenie rán - prípravky urýchľujúce hojenie a regeneráciu- RNDr. Kubeš M., Csc.

Na prednáškach sme sa mohli zoznámiť s metódami liečby ortopedických ochorení a vyskúšať prípravky na hojenie rán zakúpením mastí a gélov.

Edukačné stretnutie – jún 2016

Téma:      1. domáce ošetrenie nechtov nôh a chodidiel - Zuzana Myšíková Černá
                2. voľba správnej ortopedickej obuvi a korekčných prvkov, ponožiek -    Zuzana Myšíková Černá
                3. podologická prax - Zuzana Myšíková Černá

Na pozvanie výboru ZO ZDS DIASABI nás navštívila p. Zuzana Myšíková Černá, odborníčka na podológiu. Okrem prednášky o domácom ošetrovaní chodidiel v prevencii  diabetickej nohy a prezentácie ošetrenia už rozvinutého ochorenia, mohli  sme  si objednať rôzne druhy diabetickej obuvi.

DIA DEŇ Sabinov 15.11.2016- „Zastavme epidémiu diabetu“

Téma: 1. Cukrovka –áno vs nie? – prezentácia

            2. Význam inzulínovej pumpy v kompenzácii diabetu – Mgr. Fritzová,  Medtronic

            3.  Správne ošetrenie chodidiel, nechtov nôh - Mgr. Argalássyiová

            4.  Alternatívna medicína – p. Lunterová

            5.  Zdravá výživa – predchádzanie civilizačných chorôb –Mgr. Durkáčová

            6.  Meranie glykémie – p. Varšová

            7.  Meranie krvného tlaku – p. Štofaníková

Prezentácie:   Zdravej výživy

                       Produktov alternatívnej medicíny

                       Ošetrovania nôh

             8. Tombola

             9. Občervtvenie

            10. Diskusia

            11. Záver

 

Podujatie  sa konalo v KC NA Korze v Sabinove. Zúčastnili sa ho diabetici i nediabetici.  Z celkového počtu 46 meraní sme zaznamenali zvýšenú glykémiu u 4 nediabetikov a zvýšené hodnoty krvného tlaku u 3 nediabetikov. Bolo im doporučené navštíviť svojho všeobecného lekára.

Podujatie malo veľmi dobrý dojem na zúčastnených, čo prejavili v dlhotrvajúcej diskusii a následne poďakovaním za skvelé podujatie. Veľmi dobré hodnotenie podujatia sme dostali od poslankyne MZ s. Mgr. Lucie Mihokovej. Správa z podujatia bola zverejnená na webovej stránke mesta Sabinov.

Na základe vyjadrení našich členov i hostí, činnosť ZO ZDS DIASABI je prospešná, spĺňa svoj cieľ, vyučuje, pomáha, radí.

Propagujeme časopis Diabetik, v súčasnosti máme 18 predplatiteľov, okrem tohto časopisu môže sa verejnosť dozvedieť o Diabete z našej webovej stránky, www.diasabi.sk.  Verejnosť informujeme o našich aktivitách ale aj upozorňujeme na zaujímavosti zverejnené na webe.

Prispievame do časopisu Diabetik , miestneho periodika  Sabinovský mesačník a periodika mesta Lipany.

Zapájame sa do aktivít ZDS, pán predseda sa zúčastňuje Valného zasadania, naši členovia boli účastníkmi  Diabetologického dňa v Košiciach.

Touto cestou chceme poďakovať Ústrediu ZDS za pridelenie 8 poukazov na rekondičný pobyt.

Naši členovia strávili týždeň v nádhernej prírode Liptovského Jána, zúčastnili sa zaujímavých edukácií, liečebné procedúry, prechádzky a zábava blahodarne pôsobili na zlepšenie ich zdravotného stavu.

Veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť poskytnúť oddych viacerým našim členom.

Našu činnosť financujeme z členských príspevkov a dotáciou MsÚ Sabinov. Dotáciu sme použili na propagáciu ZO ZDS DIASABI.

Medzinárodný deň diabetu si pripomíname organizovaním Pochodu proti diabetu. Aj tento rok sme túto peknú aktivitu zorganizovali a uskutočnili v Lipanoch. Prípravný výbor venoval veľkú pozornosť príprave tohto podujatia, či už vytýčením trasy pochodu, prípravou programu vzájomnej výmeny skúseností  členov,  prípravou vianočnej tabule podľa regionálnych zvyklostí a hlavne dobrou pohodou.

Ďakujem výboru ZO ZDS za prípravu všetkých aktivít, členom zapojených do realizácie a všetkým, ktorí sa pravidelne sa zúčastňovali na aktivitách, ocenili naše snaženie, ale ukázali aj na nedostatky.

 

V Sabinove 12.1.2017

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI

----------------------------------------------------------------------------------------------

Správa o činnosti

ZO ZDS DIASABI za rok 2015

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 68. Členmi ZO ZDS sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 6-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  pomoc svojim členom zvládať svoje ochorenie, vzdelávať ich a širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne edukovaný, dokáže bojovať so svojou chorobou.

 V predchádzajúcom roku sme zorganizovali 6 edukačných stretnutí. Boli zamerané  na sociálnu oblasť, kde hlavná pozornosť bola sústredená na informácie o nárokoch pacientov s diabetes mellitus v rámci kompezácie ich zvýšených nákladov súvisiacimi s ochorením, postup pri vybavovaní preukazu ŤZP...

Ďalšou informatívnou prednáškou bolo stretnutie na ktorom sme sa naučili čítať príbalové letáky k liekom.

Činnosť Agentúry domácej opatrovateľskej služby bola obsahom prednášky, na ktorej sme sa dozvedeli kto má nárok na túto službu, kde má sídlo , postup pri objednávaním jej služieb a konkrétnych opatrovateľských úkonoch, ktoré zabezpečuje.

V júni 2015 sme mali možnosť zapojiť sa do aktivity firmy WORVARG  zameranej na zistenie polyneuropatie.

Dobrá kompenzácia cukrovky je priamo úmerná  zdravému stravovaniu a dostatočnému pohybu. Táto téma bola rezonovala na edukačno-relaxačnom pobyte  na chate v Drienici. Hovorili sme o zásadách zdravého stravovania diabetika a pohybom v prírode v dobrej atmosfére sme strávili jeden  „zdravý“ deň. Okrem edukácie formou,, radíme si navzájom, čo a koľko dať na diabetický tanier“, sme strávili deň pohybom a zábavou.

V septembri 2015 sme usporiadali náš prvý Dia deň. Cieľom bolo informovať širokú verejnosť o cukrovke a jej komplikáciách. Návštevníci mohli sledovať videoprezentáciu, mohli si dať zmerať hodnoty krvného cukru a tlaku.

Edukačná prednáška o stravovaní diabetika bola doplnená praktickou ukážkou  počítania sacharidových jednotiek, čítanie etikiet na potravinách.

Na nebezpečenstvo vzniku diabetickej nohy bol zameraný ďalší blok prednášok. Okrem definície čo je diabetická noha, čo jej predchádza, sme mohli vyplnením Michiganského dotazníka a následným neurotestom zistiť v akom stave sú naše nervy. Taktiež sme sa dozvedeli o nároku  vyšetrenia nôh 1x ročne.

Prezentačné akcie výživových doplnkov a potravín zdravej výživy spojenej s predajom doplnili naše vedomosti z oblasti starostlivosti o zdravie.

Samoštúdium je tiež dôležitou oblasťou edukácie. Propagujeme a objednávame časopis DIABETIK. V súčasnosti máme 14 predplatiteľov.

Verejnosť je o našich aktivitách informovaná pravidelne príspevkami v miestnych periodikách, informáciami o pripravovaných podujatiach. Príspevok o jednoročnom pôsobení ZO ZDS DIASABI bol zverejnený aj v časopise Diabetik.

Zriadili sme web-stránku Diasabi.sk, ktorú pravidelne aktualizujeme. Široká verejnosť sa môže dozvedieť o našej činnosti a zaujímavé odkazy poslúžia aj na ďalšie získavanie poznatkov o diabete.

V rámci celozväzového života sme sa zúčastnili Valného zasadania predsedov, Diabetologických dňoch a prijali sme pozvánku na Dia deň Michalovce a edukačného stretnutia v ZO ZDS DIA Prešov, členka výboru edukácie u krajského diabetológa.

Pripojili sme sa k Hromadnej pripomienke týkajúcej sa prenosu kompetencií liečiť diabetologických pacientov lekármi prvého kontaktu. Do dnešného dňa nás Ministerstvo zdravotníctva neinformovalo o výsledkoch tohto riešenia.

Rekondičné pobyty sú zamerané na relax, edukáciu a spoločenské stretnutia.  Škoda, že len málo našich členom prejavilo záujem, napriek tomu, že sa prihlásili len 4 členovia, ani tým sme nemohli vyhovieť pre vysoký záujem a chybu v komunikácii. Tento postup sme pripomienkovali aj na 17. Valnom zhromaždení predsedov v januári 2016.

Poslednou aktivitou v roku 2015 bol Pochod proti diabetu, ktorý sa uskutočnil v Lipanoch. Po spoločnej prechádzke pokračovalo spoločenské posedenie s výmenou skúseností vlastnej liečby, odporúčania zaujímavých receptov a ochutnávka prinesených dobrôt.

Práca výboru ZO ZDS DIASBI okrem už spomínaných aktivít bola zameraná aj na získanie finančných prostriedkov. Po spracovaní žiadosti-projektu sme dostali 150€ na činnosť z dotácie mesta Sabinov. 

Na začiatku bolo bol spomenutý nárast počtu členov, ale žiaľ nemôžeme sa  s tím uspokojiť. Máme veľa pasívnych členov, ktorí sú síce v evidencii, ale si neplnia základné povinnosti člena – platenie členských príspevkov a účasť na aktivitách, členských schôdzach. Týmto sa budeme musieť zaoberať a prijať riešenia.

Mrzí nás slabšia spolupráca medzi Ústredím  a nami. My len plníme požiadavky ústredia, vypracovanie štatistík, hlásení, odvodu členského, ale na konkrétne naše požiadavky, čo sa týka pomoci sme nedostali adekvátnu odpoveď.

Na záver chcem poďakovať výboru za odvedenú prácu, členom, ktorí sa aktívnej zapájajú do činností a všetkým Vám, ktorí ste aktívnymi členmi ZO ZDS DIASABI Sabinov.

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI