DIA DEŇ 12.11.2015 Sabinov

ZO ZDS DIASABI Sabinov

 

DIA DEŇ 12.11.2015 Sabinov

KC NA Korze , Sabinov Nám. Slobody

 

Program:

1.      Otvorenie

2.      Prezentácia zdravej výživy

3.      Meranie krvného tlaku

4.      Meranie glykémie

5.      Stravovanie diabetika – prezentácia

6.      Sacharidové jednotky – počítanie

7.      Diabetická noha – prezentácia

8.      Neuro test

9.      Bazár výmeny skúseností

10.  Záver

 

12. november 2015 bol dňom, kedy sme sa predstavili širokej verejnosti takpovediac „naživo“. V tento deň sme zorganizovali náš prvý DIA DEŇ. Konal sa v predvečer Svetového dňa diabetu. Našim cieľom bolo nielen predstaviť našu organizácie cez jej aktivity, ale najmä upozorniť spoluobčanov na cukrovku, ako ochorenie, ako jej do istej miery predchádzať a najmä včas riešiť zmeny, ktoré sa dejú v našom organizme.

Celý program Dia dňa prebiehal v KC Na korze v čase od 13,00 do 18,00 hodiny. Počas programu sa návštevníci mohli dozvedieť základné informácie o diabete a civilizačných chorobách z premietaných videí, prednáška a prezentáciou o zdravej výžive zase ukázali sme kadiaľ sa uberať aby sme týmto onemocneniam predchádzali. Na to, že to už možno v našom organizme nie je všetko v poriadku, nám ukázali výsledky meraní glykémie a krvného tlaku. Zo 41 návštevníkov Dia dňa, ktorí sa podrobili meraní, 42% diabetikov malo zvýšenú hladinu glykémie po jedla 57% pacientom s cukrovkou bol nameraný vyšší krvný tlak. Na druhej strane, 23% nediabetikov malo nameranú zvýšenú hladinu krvného cukru 45% z nich aj zvýšený krvný tlak. Na základe výsledkov meraní bolo odporúčanie  informovať svojho ošetrujúceho lekára o zisteniach.

Program pokračoval „bazárom výmeny skúseností“. Po prezentácii zásad stravovania diabetika sme sa učili zostavovať jedálniček na základe počítania sacharidových jednotiek. Naučili sme sa aj čítať etikety na potravinách, vypočítať si množstvo sacharidových jednotiek v nich obsiahnutých.  Podľa výsledkov si danú potravinu zaradiť do stravovania. Táto aktivita bola prijatá diabetikmi s nadšením, mnohí o tomto spôsobe „boja s diabetom“ nevedeli.

Druhou prezentáciou bola informácia o poškodení ciev a nervov diabetikov dôsledku zlej kompenzácie diabetu. Hovorili sme o diabetickej nohe,  predchádzania jej vzniku a zabránenia amputácií.  Zavŕšením prezentácie bolo vyplnenie Michiganského dotazníka, ktorého výsledky poukázali na možnú prítomnosť diabetickej neuropatie  a následne neurotest, s výsledkami ktorého budú pacienti informovať svojho diabetológa.

Za úspešnosť tejto aktivity, lebo ju považujeme za úspešnú, ďakujeme pani Antónii Varšovej a pani Ružene Štofaníkovej, pani Elene Vojčíkovej za  merania, pani Mgr. Magdaléne Durkáčovej za prezentáciu zdravej výživy, firme WORWARGPHARM za dodanie neurotestov a samozrejme pracovníkom KC Na korze za prípravu priestorov, techniky a jej obsluhy. Celú akciu pripravil výbor ZO ZDS DIASABI v Sabinove pod vedením p. Mgr. Marka Urdzíka

                ZO ZDS DIASABI Sabinov                     

Správa o činnosti za rok 2016

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 67.  Počet členov počas roka sa mení, hlásia sa nám noví členovia, ale aj tak sa  členská základňa  zmenšila o 13 členov, z toho 3 úmrtia, 2 na vlastnú žiadosť a 9 uznesením VČS   sme zrušili členstvo podľa  Hlavy II., článku 3, bodu 6, písmena d – za neplatenie členských príspevkov.

Na začiatku roku 2016 sme evidovali 68 členov, prihlásili sa 12 noví členovia, úbytok bol 13 členov ku konci roku 2016 je stav členskej základne 67 členov.

Máme radosť z každej novej doručenej prihlášky za člena, ale s členstvom vznikajú nielen nároky, ale aj povinnosti. Musíme sa žiaľ rozlúčiť s členmi, ktorí si neplnia základnú povinnosť – platenie členských príspevkov.

Členmi ZO ZDS DIASABI sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 5-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  vzdelávanie a relax,  tým  pomáha  členom zvládať  ich ochorenie, vzdelávať   širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne edukovaný, dokáže bojovať  a zvíťaziť nad svojou  chorobou.

Naša práca spočíva v združovaní diabetikov a ich vzdelávaním. Heslo,  Viac vedieť = lepšie žiť je pre nás základom všetkých aktivít.

Plán práce zahŕňa edukáciu  a relax, rekondičné pobyty, pohybové aktivity.

V roku 2016 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 35 členov z celkového počtu 64 členov a 10 nečlenov.

 

Edukačné stretnutie – marec 2016

 Téma:  1. Význam minerálov a vitamínov v strave diabetika – PhamDr. Vojtková I.

             2. Komplikácie diabetu - MUDr. Merčiaková M.

Veľmi podnetné stretnutie, ktorého výsledkom bola bohatá diskusia, ktorej pokračovaním boli otázky, ktoré účastníci stretnutia poslali do časopisov DiaSpektrum a Diabetik. Odpovede boli zverejnené v spomínaných periodikách.

 

Edukačné stretnutie –  apríl 2016

Téme:  1. Nové metódy liečby ortopedických ochorení- RNDr. Kubeš M., Csc.

            2.  Hojenie rán - prípravky urýchľujúce hojenie a regeneráciu- RNDr. Kubeš M., Csc.

Na prednáškach sme sa mohli zoznámiť s metódami liečby ortopedických ochorení a vyskúšať prípravky na hojenie rán zakúpením mastí a gélov.

Edukačné stretnutie – jún 2016

Téma:      1. domáce ošetrenie nechtov nôh a chodidiel - Zuzana Myšíková Černá
                2. voľba správnej ortopedickej obuvi a korekčných prvkov, ponožiek -    Zuzana Myšíková Černá
                3. podologická prax - Zuzana Myšíková Černá

Na pozvanie výboru ZO ZDS DIASABI nás navštívila p. Zuzana Myšíková Černá, odborníčka na podológiu. Okrem prednášky o domácom ošetrovaní chodidiel v prevencii  diabetickej nohy a prezentácie ošetrenia už rozvinutého ochorenia, mohli  sme  si objednať rôzne druhy diabetickej obuvi.

DIA DEŇ Sabinov 15.11.2016- „Zastavme epidémiu diabetu“

Téma: 1. Cukrovka –áno vs nie? – prezentácia

            2. Význam inzulínovej pumpy v kompenzácii diabetu – Mgr. Fritzová,  Medtronic

            3.  Správne ošetrenie chodidiel, nechtov nôh - Mgr. Argalássyiová

            4.  Alternatívna medicína – p. Lunterová

            5.  Zdravá výživa – predchádzanie civilizačných chorôb –Mgr. Durkáčová

            6.  Meranie glykémie – p. Varšová

            7.  Meranie krvného tlaku – p. Štofaníková

Prezentácie:   Zdravej výživy

                       Produktov alternatívnej medicíny

                       Ošetrovania nôh

             8. Tombola

             9. Občervtvenie

            10. Diskusia

            11. Záver

 

Podujatie  sa konalo v KC NA Korze v Sabinove. Zúčastnili sa ho diabetici i nediabetici.  Z celkového počtu 46 meraní sme zaznamenali zvýšenú glykémiu u 4 nediabetikov a zvýšené hodnoty krvného tlaku u 3 nediabetikov. Bolo im doporučené navštíviť svojho všeobecného lekára.

Podujatie malo veľmi dobrý dojem na zúčastnených, čo prejavili v dlhotrvajúcej diskusii a následne poďakovaním za skvelé podujatie. Veľmi dobré hodnotenie podujatia sme dostali od poslankyne MZ s. Mgr. Lucie Mihokovej. Správa z podujatia bola zverejnená na webovej stránke mesta Sabinov.

Na základe vyjadrení našich členov i hostí, činnosť ZO ZDS DIASABI je prospešná, spĺňa svoj cieľ, vyučuje, pomáha, radí.

Propagujeme časopis Diabetik, v súčasnosti máme 18 predplatiteľov, okrem tohto časopisu môže sa verejnosť dozvedieť o Diabete z našej webovej stránky, www.diasabi.sk.  Verejnosť informujeme o našich aktivitách ale aj upozorňujeme na zaujímavosti zverejnené na webe.

Prispievame do časopisu Diabetik , miestneho periodika  Sabinovský mesačník a periodika mesta Lipany.

 

Zapájame sa do aktivít ZDS, pán predseda sa zúčastňuje Valného zasadania, naši členovia boli účastníkmi  Diabetologického dňa v Košiciach.

Touto cestou chceme poďakovať Ústrediu ZDS za pridelenie 8 poukazov na rekondičný pobyt.

Naši členovia strávili týždeň v nádhernej prírode Liptovského Jána, zúčastnili sa zaujímavých edukácií, liečebné procedúry, prechádzky a zábava blahodarne pôsobili na zlepšenie ich zdravotného stavu.

Veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť poskytnúť oddych viacerým našim členom.

 

Našu činnosť financujeme z členských príspevkov a dotáciou MsÚ Sabinov. Dotáciu sme použili na propagáciu ZO ZDS DIASABI.

 

Medzinárodný deň diabetu si pripomíname organizovaním Pochodu proti diabetu. Aj tento rok sme túto peknú aktivitu zorganizovali a uskutočnili v Lipanoch. Prípravný výbor venoval veľkú pozornosť príprave tohto podujatia, či už vytýčením trasy pochodu, prípravou programu vzájomnej výmeny skúseností  členov,  prípravou vianočnej tabule podľa regionálnych zvyklostí a hlavne dobrou pohodou.

 

Ďakujem výboru ZO ZDS za prípravu všetkých aktivít, členom zapojených do realizácie a všetkým, ktorí sa pravidelne sa zúčastňovali na aktivitách, ocenili naše snaženie, ale ukázali aj na nedostatky.

 

V Sabinove 12.1.2017

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI